Jednou vetou

Bývalé vedenie Najvyššieho súdu hospodárilo rozšafne a diskriminačne, vyplýva z vyšetrovania NKÚ

Ilustračné foto

TASR

Na Najvyššom súde (NS) SR pod vedením Štefana Harabina sa v rokoch 2009 a 2010 nakladalo s verejnými prostriedkami nehospodárne. K takémuto podozreniu dospel Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý na podnet samotného súdu zrealizoval kontrolu zameranú na hospodárenie a nakladanie s verejnými prostriedkami.

Najvýraznejšie zistenia kontrolóri identifikovali pri nakladaní s financiami určenými na odmeňovanie zamestnancov. Oficiálne dokumenty podľa hovorkyne NKÚ Daniely Bolech Dobákovej nespĺňali všetky zákonné náležitosti, a zároveň ani nezohľadňovali kritériá definované Sudcovskou radou NS.

Rôzne výšky odmien sudcov

„V uzneseniach rady bolo napríklad konštatované, že odmeny budú vyplatené až do výšky, ktorú umožňuje nevyčerpaný mzdový fond sudcov. Uvedená formulácia uznesenia o navrhnutej výške odmien bola neobvyklá a ponechávala určenie výšky odmien výlučne na subjektívnom rozhodnutí predsedu Najvyššieho súdu,“ priblížila hovorkyňa v dnešnej tlačovej správe.

Kontrolóri NKÚ zistili, že odmeny sudcov boli vyplatené v mimoriadne širokom rozpätí s niekoľkotisícovými rozdielmi, a to od 50 eur do 30 000 eur, čím predseda súdu nerešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania, ako aj právo sudcu nebyť diskriminovaný. Dvaja sudcovia, ktorí nastúpili do zamestnania 1. októbra 2010, dostali najvyššiu vyplatenú odmenu v hodnote 30 000 eur po dvoch odpracovaných mesiacoch.

Porušenie práv sudcov

Niektorí sudcovia, ktorým bola v roku 2010 vyplatená odmena 50 eur, resp. žiadna, sa listom obrátili na Sudcovskú radu NS so žiadosťou, aby im bola poskytnutá ochrana práv a oprávnených záujmov sudcov NS SR. Odmenu 50 eur piati sudcovia vrátili do pokladne súdu. Touto formou diskriminácie sudcov sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý konštatoval porušenie práv sudcu.

„Kontrolou bolo ďalej zistené, že v rokoch 2009 a 2010 boli predsedovi súdu vyplatené odmeny v celkovej sume 113 000 eur z rozpočtových prostriedkov NS,“ informovala Bolech Dobáková. V roku 2009 mal Štefan Harabin odmeny vo výške 40 000 eur, v roku 2010 vo výške 73 000 eur.

Uvedené odmeny boli Sudcovskou radou a vtedajšou ministerkou spravodlivosti Vierou Petríkovou priznané za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom a včasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy súdov. Podľa zistenia NKÚ však neboli vecne zdôvodnené. „Nie je tak zrejmé, za aké mimoriadne výsledky predseda súdu dostal odmenu,“ uviedla Bolech Dobáková.

Vysoké odmeny pre niektorých sudcov

V tejto súvislosti podľa nej vyvstáva aj otázka, či vzhľadom na krátky časový úsek medzi jednotlivými rozhodnutiami (december 2009, máj a júl 2010) vôbec môžu byť pracovné výsledky opakovane mimoriadne. „Kontrolou bol tiež identifikovaný problém, či ministerka spravodlivosti mohla v súlade s vtedy platným zákonom navrhnúť a schváliť odmeny pre predsedu Najvyššieho súdu,“ doplnila hovorkyňa NKÚ.

Vysoké odmeny boli podľa zistení NKÚ vyplácané aj niektorým zamestnancom. V 16 prípadoch boli v celkovej sume 94 300 eur (priemerne 5 894 eur na jedného) vyplatené vysoké odmeny zamestnancom v štátnej službe krátko po vzniku ich pracovného pomeru. Na NS neodpracovali ani 12 mesiacov. „Odmeny zároveň neboli zdôvodnené, čo nie je v súlade so zákonom o štátnej službe,“ dôvodí Bolech Dobáková.

V rokoch 2011 až 2015 boli odmeny novelou zákona o sudcoch zrušené. Opätovne sa odmeny sudcom dostali do zákona od roku 2016. Na základe kontrolných zistení a vlastného poznania kontrolovaného subjektu NKÚ odporučil Najvyššiemu súdu zvážiť možnosť podania podnetu na orgány činné v trestnom konaní vo veci identifikovaných rizík pri poskytovaní odmien na súde v období rokov 2009 až 2010.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky