Jednou vetou

MV: Kariérová výchova sa na školách stane prierezovou témou

Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák

Foto: TASR

Asociácia výchovných poradcov (AVP) tvrdí, že duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy, ktorá by bola súčasťou vzdelávacieho plánu na základných školách. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR uviedol, že kariérová výchova sa na základných a stredných školách stane prierezovou témou, obsahom ktorej bude napríklad rozvoj zručnosti žiakov pre riadenie vlastnej kariéry.

„Žiadame poskytnúť výchovným poradcom v školách dostatočný časový fond a ďalšie nástroje pre poskytovanie kariérového poradenstva každému žiakovi a jeho rodičovi, najneskôr od 7. ročníka základných škôl, v podobe individuálneho a skupinového poradenstva v rozsahu minimálne 15 hodín,“ uvádza vo svojom stanovisko AVP.

Doplnila, že vo Fínsku poskytujú každému žiakovi v posledných troch rokoch základnej školy 76 hodín aktivít, ktoré sa týkajú kariérového poradenstva a výchovy.

Oprava si vyžiadala absolventov

Rezort školstva uviedol, že v legislatívnom procese je návrh právnej úpravy tohto druhu poradenstva v systéme regionálneho školstva. Úpravu si vyžiadala spoločenská potreba prispôsobovať profily absolventov vzdelávania ich individuálnym predpokladom a záujmom, ako aj potrebám trhu práce.

„Do návrhu právnej úpravy sa premietli nielen odporúčania medzinárodných inštitúcií ako je OECD, ale aj pripomienky zástupcov odbornej verejnosti, medzi nimi aj AVP,“ priblížilo MŠVVaŠ.

„Výchovný poradca je desaťročia jedným z mála stabilných a funkčných nástrojov pomoci žiakom pri hľadaní ich ďalšej vzdelávacej a pracovnej cesty,“ uvádza sa v stanovisku. Kariérovou výchovou sa podľa AVP vytvorí žiakovi základ pre sebapoznanie, plánovanie, rozhodovanie, chápanie zákonitostí trhu práce, potrebu celoživotného vzdelávania a flexibilné využívanie svojho potenciálu vzhľadom na meniace sa potreby práce.

Miesta kariérových možnosti

Rezort školstva poznamenal, že v rámci zefektívnenia tohto typu poradenstva by sa mali vytvoriť miesta kariérových poradcov ako odborných zamestnancov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorí budú v rámci jednotlivých okresov zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy na školách neefektívny.

Ide napríklad o diagnostickú činnosť či o koordináciu výmeny informácií o potrebách na trhu práce. Práca výchovných poradcov s učiteľským úväzkom, ktorí realizujú kariérové poradenstvo súčasne s riešením zložitých výchovných problémov, bude podporená znížením ich priamej výchovnej a vyučovacej povinnosti,“ uzavrel rezort školstva.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky