Jednou vetou

Lubyová predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovný a vzdelávania

Martina Lubyová

Foto: TASR

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) na Slovensku. Založený bude na dvoch druhoch východísk, a to na kvalitatívnom a kvantitatívnom. Zároveň avizovala, že dokument predložia na rokovanie vlády za dva týždne. Uviedla to v piatok počas tlačovej konferencie.

Kvalitatívne východiská predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému. Ide napríklad o podporu integrácie a inklúzie a zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy. Kvantitatívne východiská predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému. Podľa Lubyovej ide o budúci demografický vývoj Slovenska a odhad finančných nákladov a dosahov reformy.

NPRVaV bude založený z troch oblastí cieľov, ide o strategické, čiastkové a prierezové. Medzi strategické ciele patrí kvalita, dostupnosť a modernizácia. „Už v tomto období sa dá urobiť napríklad v rámci kvality to, že by sa mal premeniť nábor na výber pri prijímaní do škôl, mala by sa zvýšiť kvalita hodnotenia vedy prostredníctvom Akreditačnej agentúry,“ povedala Lubyová.

Vysoké školstvo potrebuje zmeny, zhodujú sa politici

V rámci dostupnosti platí heslo, že najbližšia škola je zároveň najlepšia škola. „Tu sa dá napríklad urobiť to, že sa bude povinne zaškoľovať dieťa rok predtým, ako nastúpi na povinnú školskú dochádzku,“ priblížila. Tretím bodom je modernizácia. „Už v tomto období sa dá modernizovať obsah testovania, diagnostiky a IT zručnosť a návykov detí a učiteľov,“ uviedla Lubyová.

Medzi čiastkové ciele programu Lubyová zaradila efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo. Tretím typom cieľov sú prierezové témy. K nim by sa mali zaradiť napríklad integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania.

Prváci na juhu SR majú do slovenskej školy cestovať 45 minút, rodičia sú proti

Komplexný program NPRVaV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR. „Pracovná verzia nacenenia programu je okolo deväť miliárd eur,“ dodala Lubyová s tým, že ide o sumu na nasledujúcich desať rokov.

Opatrenia v NPRVaV vychádzajú z autorského dokumentu Učiace sa Slovensko, Programového vyhlásenia vlády SR a Správy o stave školstva, ktorá bola vypracovaná počas funkčného obdobia ministra školstva Dušana Čaploviča.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky