Jednou vetou

MŠVVaŠ: Školy sa môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu gramotnosti detí

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Základné školy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj matematickej, čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo v rámci dopytovo orientovanej výzvy, informuje o tom rezort školstva na svojej webovej stránke.

Školy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok do 12. októbra. „MŠVVaŠ sa aj naďalej snaží znižovať administratívnu záťaž na strane potenciálnych žiadateľov a vytvárať podmienky pre podávanie kvalitných projektov. Žiadateľom bude preto v prípade záujmu poskytnutá metodická pomôcka ako forma odbornej pomoci pri vypracovaní projektu,“ uviedlo ministerstvo.

Čo skrýva prezidentská kandidátka?

V rámci predchádzajúcich troch kôl výzvy bolo predložených celkovo 93 žiadostí v celkovej výške viac ako 10,8 milióna eur, z toho bolo 11 žiadostí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

O finančné prostriedky môžu naďalej žiadať oprávnení žiadatelia, ktorými sú základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, resp. v prípade, ak škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ školy.

ANALÝZA: Mediálny priestor politikov v prvom polroku 2018

„Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín i vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov,“ uviedlo ministerstvo.

Minimálna výška príspevku je 50.000 eur, maximálna 200.000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dva roky. Celková alokácia na túto výzvu je 15 miliónov eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky