Jednou vetou

Návrhy školských zákonov majú viaceré nedostatky, tvrdí iniciatíva To dá rozum

Martina Lubyová

Foto: TASR

Schválením návrhu zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré budú v Národnej rade SR predmetom 2. a 3. čítania, hrozí zníženie transparentnosti a odbornosti hodnotenia kvality vysokých škôl. Uviedla to v piatok počas tlačovej konferencie riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall.

Podľa nej je súčasne ohrozená objektívnosť financovania výskumnej a vývojovej činnosti vysokých škôl na Slovensku. Iniciatíva To dá rozum identifikovala v uvedených právnych normách nedostatky, týkajúce sa dvoch oblastí, a to nezávislosť a odbornosť hodnotenia vzdelávania a výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti vysokých škôl.

Hall uviedla, že napriek deklarovaným snahám ministerstva školstva zvýšiť nezávislosť hodnotenia kvality vysokých škôl, predložené právne normy predpokladajú presný opak, teda podstatné zvýšenie vplyvu ministerstva na hodnotenie kvality vysokých škôl. „Na rozdiel od súčasného stavu si ministerstvo berie na seba definovanie štandardov pre hodnotenie vnútorného systému kvality vysokých škôl, študijných programov a pre uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, ako aj pre hodnotenie výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti vysokých škôl,“ povedala Hall.

Lubyová: NPRVaV určí smerovanie školstva na nasledujúcich desať rokov

Zákon podľa Hall predpokladá zrušenie Akreditačnej komisie a jej nahradenie Akreditačnou agentúrou a komisiou pre hodnotenie výskumnej, umeleckej a vývojovej činnosti s nejasnými kritériami výberu jej členov. Podľa iniciatívy „od kritérií pre hodnotenie študijných programov, habilitačného a inauguračného konania a vnútorného systému kvality sa bude odvíjať možnosť poskytovať študijné programy, menovať docentov a navrhovať profesorov. Ide o otázku existencie vysokej školy a jej činností.“

Nedostatok iniciatíva vidí aj v návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, a to v spôsobe nominácií členov Výkonnej rady novej Akreditačnej agentúry. „Vzhľadom na negatívny dopad, aký môžu mať predložené právne normy na uvedené oblasti, požadujeme ich stiahnutie a prepracovanie,“ uviedla iniciatíva.

Gröhling: Rezort školstva pripravil reformu pre budúce vlády

Hall poukázala aj na návrh novely školského zákona z dielne poslancov SNS, v rámci ktorej sa majú „zásadným spôsobom obmedziť možnosti škôl realizovať experimentálne overovanie cieľov, prostriedkov, princípov, koncepcií, práce so žiakmi s rôznymi vzdelávacími potrebami.“ Súčasné znenie zákona dovoľuje školám a školským zariadeniam vybrať si predmet experimentálneho overovania, podľa návrhu novely zákona budú školy môcť overovať len to, čo bude v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania určenými ministerstvom školstva.

Nedostatkom novely zákona je podľa Petra Dráľa z iniciatívy To dá rozum aj centralizácia výberu odborných garantov experimentálneho overovania. „Podľa predloženého návrhu má byť výber garantov iba v rukách ministerstva školstva, čo vzbudzuje dôvodnú pochybnosť o transparentnosti, objektívnosti a odbornosti tohto procesu,“ poznamenal Dráľ.

Iniciatíva To dá rozum NPRVaV kritizuje, podľa Poliačika vyzerá zatiaľ dobre

Ako doplnil, predpokladaný návrh je v rozpore s akoukoľvek podporou vlastnej aktivity kvalitných vyučujúcich a škôl, ktorí dokážu navrhnúť, realizovať a za pomoci odborného garanta, s ktorým si rozumejú a komunikujú v profesionálnom partnerskom vzťahu overovať svoje návrhy. Rovnako ani s týmto návrhom novely školského zákona nesúhlasí.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky