Jednou vetou

NKÚ vlani skontroloval 293 subjektov a podal 16 trestných oznámení

Ilustračné foto

TASR

Celkovo 293 subjektov skontroloval vlani Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), pričom identifikovaných bolo 2245 zistení z rôznych oblastí ich činnosti, a to od porušení zákonov až po systémové nedostatky. Tie spôsobujú, že vynaložené zdroje sa nevyužívajú efektívne alebo hospodárne či účinne. Vyplýva to zo správy o činnosti NKÚ za rok 2017, ktorú úrad predložil do parlamentu.

K náprave spomínaných pochybení prijali subjekty 1164 opatrení. Okrem toho kontrolóri NKÚ formulovali 439 odporúčaní, ktorých prijatím by bolo možné predchádzať zisteným nedostatkom.

Najzávažnejšie zistenia, ktoré boli podozreniami z trestnej činnosti, boli postúpené orgánom činným v trestnom konaní. NKÚ v roku 2017 podal 16 trestných oznámení. Podľa vyhodnotenej miery závažnosti a príslušnosti boli podané dve trestné podania na Generálnu prokuratúru SR, štyri na krajské prokuratúry, Národnej kriminálnej agentúre bolo odstúpených päť podnetov, Úradu boja proti korupcii jeden a štyri podnety boli podané na okresné policajné riaditeľstvá.

NKÚ upozorňuje, že spätná väzba, ktorú poskytuje v podobe informácií z kontrolnej činnosti o hospodárení s verejnými prostriedkami a majetkom štátu a samosprávy, je dôležitá nielen pre kontrolované subjekty a ich vnútorný kontrolný systém, ale sú dôležitými informáciami aj pre odbornú a širokú verejnosť o pravom stave vecí.

„Každý výstup z kontroly by tak mal byť príležitosťou k náprave, ak sa zistia nedostatky, a nie príležitosťou na spochybňovanie či zjednodušovanie problémov. Motiváciou úradu je kontrolou prispievať v maximálne možnej miere k pozitívnym zmenám v hospodárení verejnej správy a k ich presadzovaniu a prinášať tak spoločnosti pridanú hodnotu a nie vyvolávanie napätia či konfliktov,“ uvádza sa v správe.

Úrad zároveň upozorňuje, že cieľ, aby sa kontrola a jej odporúčania využili k zdokonaľovaniu riadenia, nie je možné v plnej miere dosahovať len jednoduchým posudzovaním zákonného používania verejných zdrojov a majetku, ich správneho účtovania a vykazovania. „Je nevyhnutné, aby sa kontrolná činnosť úradu stále viac zameriavala na posúdenie toho, či vynaložené prostriedky slúžia na dosahovanie cieľov efektívnym spôsobom a prinášajú zamýšľaný úžitok. Je tiež dôležité posúdenie, či na dosahovanie cieľov sú dostatočné finančné a ľudské zdroje,“ dodal úrad.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky