Jednou vetou

NKÚ: Vysoké školy sú podfinancované, v rezortoch sú nedostatky

Ilustračné foto

TASR

Slovenské verejné vysoké školy zostávajú hlboko podfinancované, najmä v oblasti investičných potrieb, napríklad pri modernizácii internátov.

Problémom je aj klesajúci počet študentov, ktorí odchádzajú za vzdelaním do zahraničia, hlavne do susednej Českej republiky. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorého predseda Karol Mitrík zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom štvrťročnú správu o závažných zisteniach z kontrol. NKÚ ukončil v prvom štvrťroku 2018 celkovo 14 kontrolných akcií v 80 subjektoch.

Ukázalo sa, že Slovensko nemá ucelenú stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá by z dlhodobého hľadiska riešila redukciu emisií a viedla by k zvýšeniu kvality životného prostredia. Naša krajina si tiež neplní záväzok v oblasti budovania nových kanalizácií, pričom problematika odkanalizovania môže mať výrazný vplyv na verejný rozpočet a bezpochyby je to jedna z vážnych environmentálnych záťaží. Za mimoriadne dôležité považuje NKÚ opatrenia pre znižovanie spotreby energie v budovách, nakoľko sa nimi generuje úspora verejných financií. Krajina tiež zaostáva v plnení európskych záväzkov v oblasti energetických úspor.

Najvyššia kontrolná inštitúcia preverila aj hospodárenie štátu vo vybraných štátnych podnikoch v rezorte pôdohospodárstva. Boli zistené závažné nedostatky pri hospodárení so štátnym majetkom, ako aj v riadení podnikov zo strany ministerstva. Napríklad štátny podnik Hydromeliorácie nie je v súčasnosti schopný zabezpečiť funkčnosť závlahových systémov, čím je ohrozené využívanie poľnohospodárskej pôdy, nielen z dôvodu potravinovej bezpečnosti, ale aj z dôvodu pracovných príležitostí.

V oblasti miestnej samosprávy, najmä na základe podnetov doručených od občanov, úrad preveril hospodárenie piatich subjektov. Kontrolné akcie boli vykonané napríklad v obciach Kamenná Poruba, Svätý Anton, Smižany. Kontroly odhalili nedostatky v dodržiavaní zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, ako aj pri dodržiavaní pravidiel finančnej disciplíny. Nedostatky sa ukázali aj pri realizácii verejného obstarávania, aj pri plnení povinnosti vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Úrad uskutočnil prierezové kontroly z hľadiska dôležitých verejných politík, ktoré boli zamerané na vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky či na hospodárenie vysokých škôl. Kontrolami v 38 zdravotníckych zariadeniach, v poisťovniach, ako aj na ministerstve zdravotníctva boli zistené nedostatky vyžadujúce systémové zmeny smerujúce do oblastí súvisiacich s transparentným obstarávaním zdravotníckej techniky, riadením nemocníc či definovaním jasných vzťahov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poisťovňami.

Okrem uvedených kontrol úrad preveril fungovanie a efektívnosť elektronického kontraktačného systému – elektronické trhovisko, projekt REPAS – rekvalifikácia pre uchádzačov o zamestnanie, zabezpečenie predsedníctva EÚ a skontroloval účinnosť opatrení politiky boja proti daňovým podvodom. NKÚ v tomto období v rámci svojej analytickej činnosti ukončil aj spracovanie dvoch predbežných štúdií zameraných na zber komunálnych odpadov a na výstavbu a rekonštrukciu mostov. TASR informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky