Jednou vetou

Novela zákona o dotáciách má odstrániť problémy z aplikačnej praxe

Hlavná budova ministerstva kultúry, archívne

foto: TASR

Vytvoriť jasnejšie pravidlá a spresniť podmienky je cieľom návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort pripomína, že potreba novely vychádza i z problémov v doterajšej aplikačnej praxi.

Odstrániť ich má najmä precizovanie ustanovení zákona i presnejšie zadefinovanie subjektov, ktoré môžu byť žiadateľmi o poskytnutie dotácie. Novela takisto spresňuje sankcie za porušenie povinností, má tiež i znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie. “Žiadateľ o poskytnutie dotácie už nebude vybrané údaje preukazovať ministerstvu kultúry predložením dokladov, ale tieto údaje ministerstvo kultúry získa samo z informačných systémov verejnej správy,“ uvádza v tejto súvislosti v predkladacej správe MK.

Novela v oblasti možného účelu dotácie rozdeľuje kategórie obnovy kultúrnych pamiatok a ochrany pamiatkového fondu, zároveň tiež precizuje, že v prípade účelu dotácie na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sa rozumie „kultúrna aktivita pripravená a vykonávaná týmito osobami alebo skupinami a kultúrna aktivita organizovaná a zabezpečovaná iným subjektom pre tieto osoby alebo skupiny“.

Podľa novely musí žiadateľ, ktorý udelenú dotáciu použije v rozpore s účelom použitia, prostriedky vrátiť. V prípade nedodržania termínu vyúčtovania, prípadne nepredloženia ďalších dokladov preukazujúcich dohodnutú realizáciu projektu podporeného dotáciou, je žiadateľ povinný zaplatiť dve percentá z poskytnutej dotácie. Ak bezodkladne neoznámi ministerstvu zmeny týkajúce sa jeho právneho postavenia, či vlastníctva alebo správy národnej kultúrnej pamiatky, na obnovu ktorej žiada dotáciu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5000 eur.

Čudné praktiky pri posielaní sudcov do dôchodku

Novela by mala začať platiť v roku 2020, presný termín v návrhu nie je uvedený. Návrh novely podrobili kritike LGBTI organizácie. Podľa nich rezort predkladá legislatívnu úpravu bez akejkoľvek konzultácie, „poza chrbát dotknutých subjektov“. Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a Divadlo Nomantinels to vnímajú ako dôkaz, že „snaha ministerky Laššákovej o dialóg je neúprimná a hraná“.

LGBTI komunite sa nepáči zavedenie novej definície kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. „Spolu s novými pravidlami aktuálnej výzvy (prísne zameranie aktivít len na cieľové znevýhodnené skupiny) to znamená zásadný odklon od doterajších priorít programu, ktoré zahŕňali podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, rovnako tak podporu rozvoja medzikultúrneho dialógu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení LGBTI organizácie.

V tejto súvislosti nevidia význam pokračovať v rokovaniach s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) a obracajú sa na predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby urýchlene riešil situáciu v slovenskej kultúre. „A prijal zástupcov všetkých subjektov združených v iniciatíve Stojíme pri kultúre, ktorej sme súčasťou,“ dodali vo vyhlásení.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky