Jednou vetou

Patakyová: Tretina porušení ľudských práv sa týka zbytočných prieťahov

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

foto: TASR

Podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej je právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov najčastejšie porušovaným právom. Ide približne až o tretinu z celkového počtu porušení ľudských práv v roku 2017. Vyplýva to z výročnej správy verejnej ochrankyne práv, ktorú predložila NR SR. Vlani bolo právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené v 67 prípadoch.

„Z našich zistení vyplynulo, že zbytočné prieťahy v konaniach sú veľmi vypuklým problémom, na čo som upozorňovala nedávno v mimoriadnej správe k reštitučným konaniam. V niektorých prípadoch je situácia kritická a ak sa neprijmú opatrenia, konania sa môžu predĺžiť až o ďalších 40 rokov,“ povedala Patakyová, ktorá navrhla niekoľko systémových opatrení na odstránenie nedostatkov.

Viaceré podnety prichádzajúce do Kancelárie verejného ochrancu práv poukazujú na nedostatočnú činnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí v prípadoch, kedy doplácajú na konflikt rodičov. „Dieťa je často vnímané ako objekt a nie ako subjekt trestného konania. Nemalo by však byť v pozícii, v ktorej sa cíti len ako zdroj informácií,“ vysvetlila Patakyová.

Ministerstvo spravodlivosti je pripravené na súčinnosť s ekvádorskými orgánmi

Nevhodné používanie donucovacích prostriedkov, umiestňovanie zadržaných osôb do ponižujúcich priestorov namiesto ciel policajného zaistenia či neprimerané policajné zásahy nie sú prijateľnými policajnými postupmi. Aj vlani sa však v praxi používali. Na prevenciu pred takýmto zlým zaobchádzaním slúži Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý ombudsmanka dlhodobo odporúča prijať. V súčasnosti ho prijalo 83 štátov sveta, Slovensko spolu s Lotyšskom patrí medzi posledné štáty Európskej únie, ktoré tak doteraz neučinili.

Okrem prijatia opčného protokolu ombudsmanka upozorňuje aj na potrebu zabezpečenia nezávislého kontrolného orgánu. „V súvislosti s efektívnou kontrolou policajných postupov ešte stále nie je splnená požiadavka nezávislosti inšpekcie, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra. Je potrebné zaoberať sa jej zabezpečením, aby bola kontrola účinnejšia,“ dodala Patakyová.

FPKNM: V doplňujúcej výzve sa o dotácie či štipendium môže uchádzať päť menšín

Ombudsmanka vo výročnej správe poukázala na to, že po zrušení jednej základnej školy v Žiline poskytovalo mesto možnosť deťom bezplatne využívať mestskú hromadnú dopravu, avšak len v prípade, ak nemajú voči mestu žiadny dlh. Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa dlžníkmi môžu stať aj deti, ak rodičia tieto poplatky neplatia. Mnohé deti zo sociálne znevýhodneného prostredia preto nemohli dopravu zadarmo využívať a mali problém dostať sa do školy, keďže v niektorých prípadoch išlo o vzdialenosť aj päť kilometrov. „Najlepší záujem dieťaťa musí byť prvoradým pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí a trestanie detí za chyby ich rodičov je v priamom rozpore s týmto princípom,“ povedala verejná ochrankyňa práv.

Policajtka narobila rozruch na facebooku! Viete, kde ju stretnete?

V roku 2017 pracovala kancelária celkovo s 2831 podaniami, približne polovica z nich bola v pôsobnosti verejného ochrancu práv. Ombudsmanka konštatovala 177 porušení základných práv a slobôd. Okrem toho verejná ochrankyňa práv konštatovala 24 porušení ustanovení medzinárodných dohovorov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky