Jednou vetou

Úrad verejného zdravia: O atrazíne sme boli informovaní v decembri, začalo sa konať

Hlavný hygienik SR Ján Mikas

foto: TASR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ) bol o prekročení limitu pre atrazín v pitnej vode na Žitnom ostrove informovaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZsVS), a.s., Nitra 13. decembra 2017. Následne 18. decembra vydal úrad zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná pre Skupinový vodovod Trstená na Ostrove a následne aj pre verejné vodovody Holice a Blatná na Ostrove.

ÚVZ tak reaguje na kritiku poslancov SaS, podľa ktorých rezorty zdravotníctva a životného prostredia nereagovali na kontamináciu tamojších podzemných vôd dostatočne promptne.

RÚVZ súčasne nariadil do obnovenia kvality pitnej vody zabezpečiť informovanosť o zákaze používať vodu z tohto skupinového vodovodu na pitie, na výrobu a prípravu potravín. Zároveň RÚVZ absolvoval 18. decembra 2017 rokovanie so ZsVS Nitra, ktorá sa zaviazala pristupovať k riešeniu daných zistení ako k havarijnému stavu.

O štyri dni neskôr bolo voči ZsVS začaté správne konanie vo veci porušenia povinností vyplývajúcich dodávateľovi pitnej vody zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vo veci uloženia pokuty.

Ako pre TASR uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas, náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou napojených na vodovody v uvedených obciach bolo zabezpečené formou dodávky pitnej vody v bareloch. Prevádzkovateľ verejných vodovodov začal okamžite s vykonávaním nápravných opatrení a montážou úpravní vody pre jednotlivé vodovody.

Prevádzka vodovodov bola povolená pre vyhovujúce ukazovatele

K obnoveniu dodávky pitnej vody v Skupinovom vodovode Trstená na Ostrove došlo 8. januára 2018, Verejného vodovodu Holice 23. januára 2018 a verejného vodovodu Blatná na Ostrove 2. februára 2018. „Prevádzka verejných vodovodov bola povolená RÚVZ na základe preukázania vyhovujúcej kvality pitnej vody v ukazovateli atrazín vo všetkých troch vodovodoch,“ doplnil Mikas.

Podľa jeho slov orgány verejného zdravotníctva monitorujú kvalitu pitnej vody vo verejných vodovodoch. „Obec Kvetoslavov nemá verejný vodovod, takže monitoring pitnej vody RÚVZ v obci nevykonáva. Zodpovednosť za vytvorenie podmienok pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je v zmysle zákona o obecnom zriadení v kompetencii obce. Prítomnosť atrazínu bola v minulosti (roky 2010 a 2011) zistená podľa našich informácií v Kvetoslavove iba v studniach, pričom koncentrácie atrazínu neprekračovali povolené limitné hodnoty pre pitnú vodu,“ reagoval na kritiku SaS.

ÚVZ SR súčasne preveruje aj kvalitu pitnej vody v ďalších verejných vodovodoch v okrese Dunajská Streda a bude v týchto analýzach v budúcnosti pokračovať. Pri kontrole sa predpokladá využiť výsledky kontroly správneho používania pesticídov, ktorú sa zaviazalo ministerstvo životného prostredia na konci roka 2017 vykonať.

Orgány verejného zdravia nemajú kontrolovať kvalitu podzemných vôd

Mikas dodáva, že v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva nie je sledovanie kvality podzemných vôd ani vykonávanie opatrení na ich ochranu, vrátane likvidácie ich kontaminácie.

Anna Zemanová (SaS) na tlačovej konferencii povedala, že štátne orgány po odhalení kontaminácie podzemných vôd na Žitnom ostrove fatálne zlyhali a zanedbali svoje povinnosti. „Pred Vianocami 2017 Úrad verejného zdravotníctva zakázal pitie a používanie pitnej vody z vodovodu v niektorých obciach na Žitnom ostrove pre vysoké hodnoty pesticídu atrazín. Sadla som si s geológmi a pátrali sme po príčinách. Buď išlo o úmyselné znečistenie, alebo sa tam atrazín dostal cez podzemné vody,“ povedala Zemanová.

Z verejne dostupných zdrojov, z monitorovacích sietí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), zistila, že v tejto lokalite bol atrazín prvý raz nameraný v roku 2009, a to v Kvetoslavove. V ďalších rokoch bol potvrdený aj v iných obciach. ZsVS však zasiahla až v novembri 2017. „Je možné, že ľudia pili kontaminovanú vodu oveľa dlhšie,“ pripustila opozičná poslankyňa.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky