Jednou vetou

ZMOS: Ak NR SR schváli povinné škôlky, obrátime sa na prezidentku a ústavný súd

Ústavný súd SR

foto: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) naďalej nesúhlasí s novelizáciu školského zákona vo vzťahu k povinným škôlkam od piatich rokov. Tento návrh zákona je podľa združenia v rozpore s Ústavou SR a ak bude schávalený, požiada prezidentku SR o jeho nepodpísanie a vrátenie Národnej rade SR.

Voľby by v júni vyhral Smer-SD, Kotlebova ĽSNS naďalej vysoko

„V prípade jeho opätovného schválenia ZMOS využije všetky možnosti, aby o jeho platnosti rozhodol Ústavný súd SR,“ povedal predseda ZMOS-u Branislav Tréger. Pripomienky ZMOS-u podľa neho doposiaľ zostali nevyriešené, čo bude v prípade zavedenia novely do praxe spôsobovať mnohé vážne problémy.

V utorok (25. 6.) poslanci výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport svojím uznesením súhlasili s návrhom školského zákona poslancov NR SR Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa a odporučili Národnej rade SR návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

„Tento legislatívny proces pokračuje napriek upozorneniam a nesúhlasu ZMOS-u so spôsobom prijímania tak závažnej systémovej zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania v SR a to bez širokej odbornej diskusie, ktorá by odstránila alebo aspoň zmiernila závažné nedostatky predloženej úpravy,“ konštatuje Tréger.

ZMOS vo svojich pripomienkach v rámci medzirezortného pripomienkového konania uviedlo, že nesúhlasí, aby samospráve boli ukladané ďalšie povinnosti bez finančného krytia nákladov spojených s ich výkonom, čo je v rozpore s Ústavou SR a Európskou chartou miestnej samosprávy.

Tak predsa ide ku Kiskovi. Tomuto sa bude v strane Za ľudí venovať

O zapísaní a plnení povinnosti zákonného zástupcu zapísať dieťa, ktoré dovŕši päť rokov, na predprimárne vzdelávanie, rozhoduje podľa ZMOS-u v prvom stupni riaditeľka materskej školy a v druhom stupni obec podľa miesta bydliska zákonného zástupcu. Robí tak v mene štátu prostredníctvom správneho konania.

„Táto povinnosť zákonného zástupcu je vynútiteľná a dokonca jej plnenie sa musí osvedčovať pri prijímaní na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,“ uvádza ZMOS v tlačovej správe.

„Ide teda o jasné znaky preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ktoré by malo byť financované rovnakým spôsobom, ako je financovanie základných škôl – normatívne financovanie na každé päťročné dieťa v materskej škole,“ dopĺňa.

ZMOS taktiež nesúhlasí, aby mestá a obce boli podľa zákona odvolacími orgánmi voči rozhodnutiam riaditeľov materských škôl. Tiež má ísť o výkon prenesených kompetencií podobne ako pri základných a stredných školách a v záujme ochrany práv detí a ich zákonných zástupcov by podľa ZMOS-u mali byť odvolacími orgánmi v týchto prípadoch len tie mestá a obce, ktoré sú školskými úradmi, teda zamestnávajú príslušných odborných zamestnancov.

Návrh zákona podľa ZMOS-u ukladá samosprávam povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bez zabezpečenia dostatočného počtu kapacít.

Michal Kaliňák: Slovensko potrebuje skutočnú zmenu a nie retuš. Toto je riešenie

„Predkladatelia dokonca vychádzajú z nízkeho predpokladu a uvádzajú, že bude potrebných asi 8000 miest v materských školách. Ak však v súčasnosti evidujeme približne 12.000 nevybavených žiadostí na umiestnenie detí do materských škôl a má pribudnúť ešte 8000 päťročných detí, tak po zavedení účinnosti zákona bude potrebných asi 20.000 miest v materských školách, ktoré mestá a obce nebudú vedieť zabezpečiť do 1. januára 2021,“ uviedli zástupcovia združenia. Podľa nich tak hrozí, že materské školy nebudú vedieť zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí mladších ako päť rokov.

Okrem toho ZMOS nesúhlasí s navrhovanou povinnosťou samospráv materiálne a finančne vytvoriť podmienky na to, aby každá škôlka mala elektronickú schránku a overený elektronický podpis. „Samospráva na zabezpečenie tejto úlohy a taktiež na vzdelávanie všetkých riaditeliek materských škôl v oblasti správneho konania nemá finančné prostriedky,“ uzatvára ZMOS.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky