Jednou vetou

Bežná verejnosť si respirátory FFP2 a FFP3 nekúpi

ilsutračné

foto: shutterstock

Zákonom sa obmedzí distribúcia osobných ochranných prostriedkov.

Bežná verejnosť si respirátory FFP2 a FFP3 nekúpi. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž podpísala zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby Covid-19 v oblasti zdravotníctva. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Zákaz počas krízovej situácie a výnimky

Zákon schválil parlament v piatok. Obmedzí sa ním distribúcia osobných ochranných prostriedkov. „Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3,“ uvádza sa v zákone. Výnimkami v tomto zákaze sú napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci či orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy. Ak niekto takýto ochranný prostriedok predá, môže dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie v sume od tisíc do 10-tisíc eur.

Zákon bol schválený aj s pozmeňujúcimi návrhmi, medzi ktorými bolo napríklad doplnenie subjektov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie distribúcie ochranných prostriedkov. Taktiež sa doplnila výnimka zo zákazu predaja a prevádzania vybraných osobných ochranných prostriedkov pre osoby, u ktorých na to existujú zdravotné dôvody.

Zákon má odstrániť prekážky

Aj pri obmedzení materiálnych a personálnych zdrojov má byť v čo najvyššej miere zabezpečená zdravotná starostlivosť. Zákonom sa totiž rozširuje definícia správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Zákon má odstrániť prekážky, ktoré by bránili poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sústrediť sa predovšetkým na pacientov s ochorením Covid-19.

Tento zákon okrem iného umožňuje právnickým osobám v pôsobnosti rezortu zdravotníctva, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam. Tým sa má v rámci protiepidemiologických opatrení minimalizovať nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste.

V oblasti správneho trestania v pôsobnosti ministerstva sa umožní účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti. Musia však preukázať, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou nemohli splniť svoje povinnosti.

Ďalšie zmeny

V čase krízovej situácie bude možné vydávať niektoré výnimočné opatrenia v oblasti ochrany verejného zdravia a liekovej politiky. Nebude sa vykonávať aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zamestnávatelia nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci bude zároveň obmedzené. Nebude sa tiež posudzovať zdravotný stav fyzických osôb na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie