Darujte 2% percentá z daní na dobrú vec. Pozor však na chyby!

Ilustračný obrázok, koláž: Hlavne.sk
Aj tento rok môžeme darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vyhláseniach si však treba dať pozor na to, aby boli vyplnené správne. Finančná správa preto pripravila prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa treba vyhýbať.

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú možnosť darovať 2% zo svojich daní priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, tak môžu spraviť len predložením Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane na tlačive, ktoré pre tento rok určila finančná správa. V súvislosti s poukazovaním 2% sa finančná správa stretáva aj s tým, že nie všetky tlačivá sú vyplnené správne.

Prečítajte si aj: Dane, dane, dane – s nami viete ako na ne

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní Vyhlásení:

1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch. Finančná správa upozorňuje, že od 1.1.2018 došlo k legislatívnej zmene zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom podľa tejto zmeny sú daňové subjekty povinné podávať Vyhlásenie na štruktúrovanom vzore označenom ako V2Pv17_1 a Potvrdenie o zaplatení dane na vzore V2Pv17_P. Tieto vzory určila finančná správa za účelom jednoduchšieho a rýchlejšieho spracovania podaní.
2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží daňovník Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.
3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia.
4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník (poskytovateľ) môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi.
6. Daňovník nečitateľne vyplnil Vyhlásenie.
7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.
8. Daňovník nedodržal termín podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30.4.2018.
9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.
10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3% zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.

zdroj: Finančná správa SR

Môže vás zaujímať

Britský parlament chce nové ekonomické odhady pred hlasovaním o brexite