Jednou vetou

Hlad po pôde neuspokojíme sami, odkázal pozemkový fond farmárom v Nitre

Ilustračné foto

foto: TASR

Hlad po pôde neuspokojíme sami, vyplynulo to z odbornej konferencie Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorú v Nitre v týchto dňoch zorganizoval fond v spolupráci s tromi združeniami farmárov.

Ako ďalej informoval hovorca SPF Martin Kormoš, SPF spravuje a nakladá s približne pätinou poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. „Hlad po pôde preto nemôže uspokojiť sám a nemožno to od neho ani objektívne očakávať. Je potrebné komunikovať aj s ostatnými vlastníkmi pozemkov,” povedala generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Menší farmári by sa mali ľahšie dostať k užívaniu náhradných pozemkov

Cieľom konferencie bolo nastoliť otvorený dialóg s farmármi a ich združeniami, predstaviť činnosti fondu, aktuálne novinky a rozbehnuté projekty. „Potreba zorganizovať konferenciu vyplynula pre nás celkom prirodzene. Stretávame sa so sťažnosťami farmárov na to, že nemajú dostatok informácií, čo spadá do činnosti Slovenského pozemkového fondu a čo do činnosti iných orgánov,“ vysvetlila Šklíbová.

Pomocou konferencie či odborných stretnutí sa SPF snaží farmárov edukovať o právach a povinnostiach fondu, ako aj právach a povinnostiach poľnohospodárov. „Je nevyhnuté, aby odborná aj laická verejnosť mala čo najviac informácií,“ dodala.

Na konferencii boli postupne prezentované tri témy a oblasti pôsobenia SPF. Zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa vo svojom príspevku venoval zákonu o nájme poľnohospodárskej pôdy. Priestor využili aj predsedovia spoluorganizujúcich združení, ktorí prezentovali svoju činnosť a požiadavky voči SPF.

Matečná: Prípady sporných práv žiadateľov bude riešiť GP SR

K požiadavke prehodnotenia systému tvorby predajných cien pozemkov v areáloch hospodárskych dvorov boli účastníci informovaní o platnej legislatíve, v zmysle ktorej fond môže pozemky predávať najmenej za cenu podľa znaleckého posudku, stanovenej v zmysle vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Táto problematika je v gescii Ministerstva spravodlivosti SR. Aj SPF sa pri nakladaní s majetkom musí správať ako riadny hospodár a pozemky predávať za relevantné ceny.

SPF taktiež požiadal zväzy a združenia o spoločnú iniciatívu pri zmene platnej legislatívy, ktorá by mala reagovať na aktuálne problémy, ktoré vznikajú pri jej uplatňovaní v praxi.

Farmári z juhu a západu ďalej žiadajú vládu o pomoc pre vlaňajšie sucho

Na konferencii odznela aj požiadavka prednostného prenájmu pozemkov farmárom, ktorí vykonávajú rastlinnú výrobu, špeciálnu rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu a tým zabezpečujú potravinovú sebestačnosť SR. Účastníci boli v tejto súvislosti informovaní, že aktuálne nariadenie vlády už takého ustanovenia obsahuje. SPF takúto iniciatívu víta a bude podporovať poctivých farmárov, ktorí na pôde skutočne hospodária a vytvárajú pridanú hodnotu pre spoločnosť.

Odbornú konferenciu Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu zorganizoval fond v spolupráci so Združením pestovateľov obilnín, Zväzom pestovateľov a spracovateľov kukurice a Slovenským zväzom olejninárov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie