Jednou vetou

Hospodársky výsledok pozemkového fondu v roku 2018 stúpol na 13,82 mil. eur

Ilustračné foto

TASR

Slovenský pozemkový fond (SPF) ukončil minulý rok s kladným hospodárskym výsledkom 13,82 milióna eur. V porovnaní s rokom 2017, kedy si fond pripísal 9,6 milióna eur, ide o nárast až 4,2 milióna eur. Informoval o tom hovorca SPF Martin Kormoš.

„Pokračujeme vo zvyšovaní efektivity pri správe a nakladaní s poľnohospodárskymi pozemkami vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov. K pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispela predovšetkým skutočnosť, že zrealizovaním projektov sa nám podarilo zrýchliť vybavovanie žiadostí. To sa odzrkadlilo aj v náraste celkových príjmov fondu za rok 2018. Rozhodujúcimi položkami boli v tomto smere príjmy z prenájmu pozemkov, predstavujúce 13,2 milióna eur, a kapitálové príjmy z predaja pozemkov v objeme 15,4 milióna eur, pri ktorom bola najvýznamnejším partnerom fondu Národná diaľničná spoločnosť (NDS),“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

SPF fond rieši 260 žiadostí mladých farmárov o osobitný nájom

Slovenský pozemkový fond podľa Kormoša vlani pokračoval v zavádzaní zmien s cieľom vytvoriť z fondu moderný úrad. Napríklad uskutočnil ďalšie kroky smerujúce k úplnej elektronizácii agendy fondu, čím sa rozvinul projekt centrálnej podateľne (prináša komplexný prehľad o pohybe všetkej korešpondencie na fonde), prešlo sa tiež na nový registratúrny softvér, ktorý zjednodušil vedenie elektronického spisu.

Podľa Kormoša bol zavedený nový systém kontrol v teréne, ktoré sú zacielené najmä na dodržiavanie podmienok zadefinovaných v nájomných zmluvách. „Novým kontrolným mechanizmom sa eliminujú nepoctiví farmári, ktorí na prenajatej pôde nehospodária riadne, alebo vôbec,“ objasnila Šklíbová.

Primátor Kežmarka tvrdí, že rukojemníkom v spore o pozemky s obcou Ľubica je občan

Kormoš dodal, že rozpracovaným projektom je centrálny informačný systém, ktorý zabezpečí integráciu medzi informačnými systémami Slovenského pozemkového fondu a informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva, vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra SR i Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie