Jednou vetou

Ministerstvo financií plánuje upraviť vyhlášku o preverovaní finančných účtov bankami

Peter Kažimír

foto: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu vyhlášky, ktorou sa ustanovia podrobnosti preverovania finančných účtov bankami. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie by malo začať v októbri tohto roka.

„Plánované zmeny smerujú k spresneniu a doplneniu existujúcej legislatívy v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch nadväzne na poznatky z doterajšieho praktického uplatňovania vyhlášky,“ priblížil rezort financií. Cieľom pripravovanej novely vyhlášky je zapracovanie zmien a úprav, ktoré vyplynuli z uskutočnenej prvej automatickej výmeny informácií o finančných účtoch a potreby úpravy lehôt s ohľadom na ďalšie pristupujúce jurisdikcie, ktoré sa zapojili do automatickej výmeny informácií v neskorších obdobiach.

Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy zrejme nebude možné vymáhať

„Rovnako je potrebné reagovať na najnovšie metodické doplnenia a vyjasnenia k spoločnému štandardu oznamovania, ktoré boli dohodnuté na medzinárodnej úrovni v rámci Organizácie pre spoluprácu a rozvoj (OECD),“ objasnilo ministerstvo.

Oblasť automatickej výmeny informácií o finančných účtoch medzi príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, členských štátov a zmluvných štátov upravuje zákon o automatickej výmene informácií, ktorý je platný od 1. januára 2016. Prvá praktická výmena o finančných účtoch sa uskutočnila k 30. septembru 2017 a SR si automaticky vymenila informácie o finančných účtoch so 45 jurisdikciami. „Na základe skúseností finančnej správy, finančných inštitúcií, ako aj iných štátov a jurisdikcií z prvej výmeny informácií vyplynuli požiadavky na spresnenie existujúcej legislatívy v záujme zabezpečenia účinnej výmeny informácií v rámci všetkých štátov a jurisdikcií, ktoré sa na medzinárodnej úrovni zaviazali k tomuto kroku,“ doplnilo ministerstvo.

Príjmy najväčších investičných bánk z komodít vzrástli takmer o 40 %

Banky zasielajú údaje o zahraničných účtoch na základe platnej legislatívy aj finančnej správe. V júni tohto roka tak urobili už tretíkrát. „V tomto roku poskytli finančnej správe vybrané informácie za rok 2017 o finančných účtoch daňových rezidentov USA, členských štátov EÚ a väčšiny zmluvných štátov OECD,“ priblížila manažérka pre oblasť daní a účtovníctva v Slovenskej bankovej asociácii Iveta Orbánová.

Finančné domy napríklad preverovali štátnu príslušnosť, bydlisko fyzických osôb, sídlo právnických osôb nielen zakladajúcich nové účty, ale aj v prípade už existujúcich založených účtov. „Okrem bežných identifikačných údajov je potrebné navyše dokladovať v prípade využívania finančných služieb všetkým bankám, v ktorých majú tieto osoby vedené účty, aj daňové identifikačné číslo. Je potrebné zisťovať a určiť štát daňovej rezidencie klientov, aby dáta mohli byť odoslané do príslušnej krajiny daňovej príslušnosti, alebo odkiaľ príjmy pochádzajú,“ vysvetlila Orbánová.

Nitra vydá vlastnú eurobankovku

Zber a triedenie dát je celosvetovo nastavený tak, že je uzákonená povinnosť pre finančné inštitúcie zúčastnených krajín poskytovať údaje o jednotlivých daňovníkoch, teda fyzických aj právnických osobách podľa zúčastnených krajín na základe zistenia ich daňovej rezidencie. „V praxi teda musia zistiť, z ktorých krajín pochádzajú príjmy, ktoré sú sústredené na rôznych finančných účtoch,“ vysvetlila Orbánová. O držiteľoch účtov sa oznamujú osobné dáta, daňové identifikačné číslo alebo iné obdobné číslo majiteľa účtu používané na daňové účely v štáte, kde je daňovým rezidentom.

O finančnej situácii sa musia oznámiť čísla účtov, zostatky na účtoch k 31. decembru predchádzajúceho roku, hrubá suma vyplatených dividend, hrubá suma vyplatených úrokov, hrubá suma ostatných vyplatených výnosov, hrubé výnosy z predaja majetku.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!