NBS zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life

foto: TASR, zdroj: TASR

Národná banka Slovenska (NBS) dnes zaviedla nútenú správu nad poisťovňou Rapid Life. Poisťovni bolo rozhodnutie doručené dnes ráno.

„Dôvodom zavedenia nútenej správy je to, že sme zistili, že poisťovňa opakovane porušuje práva klientov a nezabezpečuje výplatu ich poistných plnení. Zároveň sme sa dozvedeli, poisťovňa to sama oznámila listom, že má veľké problémy s likviditou, to znamená, že má nedostatok finančných prostriedkov. Súčasne existujú isté podozrenia, že poisťovňa nakladá so svojim majetkom tak, že sa tým znižujú šance klientov získať výplatu poistného,“ priblížil člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom Vladimír Dvořáček s tým, že NBS viedla voči poisťovni veľké množstvo sankčných konaní.

Centrálna banka za núteného správcu vymenovala JUDr. Irenu Sopkovú. Tá po prevzatí správy poisťovne rozhodla o prevoze dokumentov a počítačového vybavenia do expozitúry NBS v Košiciach, kde boli zriadené priestory pre jej fungovanie. Nútená správkyňa bude vykonávať svoju činnosť v priestoroch NBS.

Hlavnou úlohou správkyne, ktorá nahradila predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti, bude urýchlene zistiť skutočný stav záväzkov a pohľadávok poisťovne a zabezpečenie jej majetku. Nútená správkyňa musí tiež podľa NBS urýchlene preskúmať niektoré podozrenia z prípadov špekulatívneho prevodu majetku poisťovne na tretie osoby a vykonať kroky k prípadnému prinavráteniu takéhoto majetku späť do vlastníctva poisťovne.

Rapid Life sa podľa NBS nachádza v režime dobrovoľného ukončovania činnosti, ktorého trojročná lehota začala plynúť 1. januára 2016 a ktorého zavedenie iniciovala samotná poisťovňa. B rámci tohto režimu sa zaviazala, že do konca roka 2018 ukončí svoju činnosť a zameria sa predovšetkým na vysporiadanie svojich záväzkov voči klientom. NBS nie je spokojná s pokrokom poisťovne pri ukončovaní činnosti, keďže neodpovedá klientom na žiadosti o vyplatenie nárokov a klientom nároky z poistných zmlúv nevypláca.

Centrálna banka avizovala, že bude o stave, v akom sa poisťovňa nachádza, informovať verejnosť a klientov priebežne podľa zistení nútenej správkyne a v rozsahu, v akom jej to povinnosť zachovávať mlčanlivosť dovolí.

„Pre klientov poisťovne Rapid Life je pre túto chvíľu dôležitá informácia, že kontrolu nad poisťovňou prevzala nútená správkyňa, ktorá je povinná postupovať podľa pokynov NBS. Týmto sa snažíme zamedziť akýmkoľvek pokusom o špekulatívne prevody majetku poisťovne na tretie osoby a ochrániť tak záujmy klientov. NBS prevzala ochranu spotrebiteľa v roku 2015. Od tej doby sme sa mohli zaoberať priamo porušením práv klientov. Postupne sme stupňovali tlak voči poisťovni, viedli sme voči nej sériu sankčných konaní, takisto sme vydali predbežné opatrenie a za klientov poisťovne podali žalobu,“ uviedol riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek s tým, že výška záväzkov voči klientom bude známa až po kompletnom audite zo strany nútenej správkyne. Má ísť podľa neho o tisícky klientov.

Či budú splnené ich nároky bude vedieť odpovedať tiež až po audite. „Bude to závisieť od finančnej situácie v spoločnosti. Sama spoločnosť však oznámila, že sa nachádza v stave akútneho nedostatku likvidity, čiže akútneho stavu nedostatku finančných prostriedkov. Bude to úlohou správkyne, či tá skutočnosť je pravdivá a či existuje majetok, ktorý bude slúžiť k uspokojovaniu klientov,“ dodal Dvořáček s tým, že dnes do obrneného vozidla nakladajú dokumenty zo sídla poisťovne v Košiciach.

Môže vás zaujímať

MH SR: Od januára bude vykupovať tzv. zelenú energiu SPP