Jednou vetou

Novela zavádza nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru

Ilustračné foto

foto: TASR

Nový zákon o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda, zavádza okrem iného nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru. Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2020.

„Návrh zákona podrobne upravuje postup orgánov štátnej správy pri uznávaní a zmenách hraníc poľovných revírov, proces a podmienky uznávania zverníc a bažantníc. Zavádza nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru, ktorý má nahradiť súčasné evidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru okresným úradom,“ spresnil agrorezort.

Zákon taktiež zavádza register užívateľov poľovných revírov, register poľovníckej stráže, register poľovníckych hospodárov a definuje informačný systém v poľovníctve. Vychádzajúc z koncepcie sú v návrhu zákona zadefinované chránené poľovné oblasti, ako environmentálny nástroj štátu na zachovanie a zveľaďovanie genofondu voľne žijúcich populácií pôvodných druhov zveri a spôsob ich vytvárania.

Vláda schválila zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu ŤZP

Návrh zákona tiež vymedzuje právne postavenie, organizáciu a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Upravuje aj postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri. Ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva, upravuje štátny dozor v poľovníctve a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Zákon tiež zavádza viaceré opatrenia, smerujúce k zníženiu početných stavov raticovej zveri, ktorá v súčasnosti spôsobuje vysoké škody v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve, či už v oblasti obmedzenia nadmerného prísunu krmív do poľovných revírov, ako aj v oblasti plánovania lovu zveri. Návrh zákona zároveň precizuje viaceré ustanovenia, ktoré sú v súčasnom zákone nejasné, alebo nedostatočne upravené.

Obchodníci musia mať rovnaké podmienky pre všetkých spotrebiteľov v EÚ

Podkladom pre prípravu návrhu zákona bola podľa MPRV SR vypracovaná Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR – Národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri, schválená vládou SR 29. novembra 2017.

Na návrhu zákona o poľovníctve sa v pondelok (27. 5.) nedohodla tripartita. S predloženým materiálom nesúhlasila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. „Náš člen, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, požaduje, aby bola zapracovaná objektívna zodpovednosť za škody spôsobené lesnou zverou,“ priblížil viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie