Jednou vetou

Novelou zákona sa rozširujú kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín

Ilustračné foto

TASR

Novelou zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa rozširujú kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín. Návrh novely v stredu posunul parlament do druhého čítania. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 15. decembra.

ŠVPS bude kontrolovať české hydinové mäso dovážané na slovenský trh

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zosúladenie platnej právnej úpravy zákona s legislatívou EÚ v oblasti potravín. Táto potreba zosúladenia vyplynula najmä v nadväznosti na prijatie nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín,“ priblížil agrorezort.

Toto nariadenie je podľa MPRV SR záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v Slovenskej republike, ako aj v ostatných členských štátoch EÚ od 14. decembra 2019, avšak v nadväznosti na jeho aplikáciu v praxi sa vyžaduje zmena zákona najmä v oblasti pôsobnosti a úloh orgánov štátnej správy na úseku výkonu úradnej kontroly potravín.

„Na základe euronariadenia 2017/625 sú novelou zákona splnomocnené orgány Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgány verejného zdravotníctva určiť na účely výkonu úradných kontrol potravín vstupujúcich do EÚ z tretích krajín hraničné kontrolné stanice, pričom sú zároveň oprávnené pozastaviť alebo zrušiť činnosť hraničných kontrolných staníc, ak nebudú spĺňať minimálne požiadavky ustanovené euronariadením,“ spresnilo MPRV SR.

URPINER: Toto všetko chystáme pre fanúšikov na Pohode v Trenčíne. Nenechajte si to ujsť

Navrhovaná právna úprava tejto novely zákona podľa MPRV SR odstraňuje aj niektoré z doterajších nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov úradnej kontroly potravín.

Nedostatky sa podľa agrorezortu týkali najmä oznamovania príchodu zásielok dovážaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov z tretích krajín, spôsobu poverovania akreditovaných úradných laboratórií na výkon analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín a vydávania úradných certifikátov orgánmi úradnej kontroly potravín prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí potraviny vyrábajú v Slovenskej republike a ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie