Jednou vetou

Nový zákon má zreformovať finančnú správu

Prezident finančnej správy František Imrecze

foto: TASR

Zjednotenie kompetencií orgánov finančnej správy, ale aj vyššie platy pre jej pracovníkov. Takéto zmeny má priniesť reforma finančnej správy. Uskutočniť sa má prostredníctvom návrhu zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

K reforme finančnej správy sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Jedným z hlavných cieľov návrhu zákona je preto zjednotiť úpravu kompetencií orgánov finančnej správy, ktoré sú v súčasnosti obsiahnuté vo viacerých zákonoch.

Má dôjsť k transformácii Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Navrhovaný úrad zostáva inštitucionálne zaradený v sústave štátnych orgánov v oblasti daní, poplatkov a colníctva ako daňový úrad, dochádza však k rozšíreniu jeho pôsobnosti. „Po novom bude plniť úlohy daňového úradu aj vo vzťahu k obchodníkom s cennými papiermi, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, dôchodkovým fondom, doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým fondom, platobným inštitúciám a v neposlednom rade aj voči subjektom so statusom schváleného hospodárskeho subjektu,“ uvádza sa v návrhu. Zároveň sa z Colného úradu Žilina na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty presúva kompetencia rozhodovať o žiadosti o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Pri výkone tejto kompetencie bude mať postavenie colného orgánu.

Z doterajšej štruktúry štátnych zamestnancov sa návrhom zákona vyčleňuje osobitná kategória pracovníkov, ktorí plnia úlohy priamo či nepriamo spojené so zabezpečovaním príjmov do štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EÚ. V súčasnosti plnia úlohy finančnej správy colníci a štátni zamestnanci. „Dochádza k integrácii dvoch doteraz samostatných skupín pracovníkov finančnej správy a do právneho poriadku SR sa zavádza pojem príslušník finančnej správy, resp. ozbrojený príslušník finančnej správy a neozbrojený príslušník finančnej správy,“ uviedlo MF SR v predkladacej správe.

Pre týchto pracovníkov štátu sa zakotvia v zásade jednotné pravidlá štátnej služby, ktoré sa budú navzájom odchyľovať len v prípadoch, keď je to objektívne potrebné, alebo to vyplýva zo systematického prepojenia na dané legislatívne prostredie. Obe skupiny sa budú líšiť popri zdravotných, duševných a telesných nárokoch na nich kladených, predovšetkým v systéme sociálneho zabezpečenia. Ozbrojení pracovníci finančnej správy budú spadať do sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ako tomu je v súčasnosti v prípade colníkov. Návrh zákona počíta s tým, že v rokoch 2020 a 2021 až 30 % kontrolórov a exekútorov bude zaradených do kategórie ozbrojení príslušníci finančnej správy.

NKÚ chce urobiť v roku 2019 kontrolu vo všetkých samosprávnych krajoch

Návrhom zákona dôjde aj k zjednoteniu pravidiel odmeňovania príslušníkov finančnej správy, a tým k vyššiemu platovému ohodnoteniu. „Prijatím návrhu sa očakáva zvýšenie príjmov príslušníkov finančnej správy v priemere do 20 % v porovnaní s rokom 2018. Očakáva sa zlepšenie personálnej stabilizácie, zachovanie poskytovaných benefitov a ich posilnenie viazané na odslúžené roky vo finančnej správe,“ uviedlo MF SR.

Výdavky na mzdy finančnej správy by sa mali v budúcom roku zvýšiť o 14,9 milióna eur, v roku 2020 o 29,7 milióna eur a v roku 2021 majú stúpnuť o 29,6 milióna eur. Východiskom pre určenie platových tried boli platové triedy štátnych zamestnancov platné v tomto roku, ktoré boli zvýšené o 10 % a z toho 1. platová trieda o 17 % a 2. platová trieda o 15 % z dôvodu, že do týchto tried budú zaradení mnohí zamestnanci z výkonu na daňových a colných úradoch podľa najnáročnejších činností.

Výška prídavku za výsluhu rokov sa v absolútnom vyjadrení zníži o 11 %, t. j. zo 66 % na 55 %. „Percentuálny podiel prídavku za výsluhu rokov bude ale počítaný z platových tried, ktoré sú výrazne vyššie, ako v súčasnosti platné platové triedy colníkov upravené v zákone o štátnej službe colníkov. Zníženie percentuálneho podielu prídavku za výsluhu rokov nebude mať teda žiadny negatívny vplyv na výšku služobného platu príslušníka finančnej správy. Navyše úplne novým benefitom v súvislosti s prídavkom za výsluhu rokov je priznanie 1 % už za jeden odslúžený rok,“ vysvetlila finančná správa.

Cieľom úpravy odmeňovania príslušníkov finančnej správy je zatraktívnenie štátnej služby vo finančnej správe a motivácia už priamo cez výšku platových tried, a tiež zachovanie motivácie aj cez prídavok za výsluhu rokov. MF SR vyčíslilo, že celkové náklady vyplývajúce z návrhu zákona v budúcom roku budú predstavovať 27,8 milióna eur, v roku 2020 majú dosiahnuť 44,1 milióna eur a v roku 2021 majú byť 43,3 milióna eur.

Môže vás zaujímať

PRIESKUM: Na STK vodiči s úplatkom už väčšinou neuspejú