Opatrenia vlády prispeli k boju proti podvodom na DPH, uvádza NKÚ

Ilustračné foto

TASR

Opatrenia prijaté vládou v rokoch 2012 až 2016 prispeli k boju proti podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH). Celkový prínos opatrení na lepší výber DPH za kontrolované obdobie bol vyčíslený na 2,51 miliardy eur alebo 3,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).

aktualizované: 15:38

Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v správe o výsledkoch kontroly zameranej na túto oblasť. Kontrolóri preverovali dosah opatrení z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Úrad sa zameral na Ministerstvo financií (MF) SR a Finančné riaditeľstvo (FR) SR, kontrolované obdobie predstavovali roky 2012 až 2016.

Vláda v tomto období prijala Akčný plán boja proti daňovým podvodom vrátane jeho aktualizácie, ktorý obsahuje celkom 80 konkrétnych opatrení. „V sledovanom období došlo k zlepšeniu výberu DPH, čo má pozitívny dosah na príjmovú stránku štátneho rozpočtu,“ zhodnotil NKÚ.

Pravidelné kontrolovanie účinnosti opatrení

Zároveň však upozornil, že tento pozitívny vývoj nemožno v plnej miere pripísať len implementácii opatrení akčných plánov. Dokument totiž podľa úradu neobsahuje jasne číselné ciele, ani kritériá a spôsob vyhodnocovania účinnosti prijatých opatrení. „NKÚ SR z tohto dôvodu kontrolovaným subjektom odporučil zabezpečiť pravidelné ročné monitorovanie účinnosti prijatých opatrení v boji s podvodmi na DPH a komplexné vyhodnocovanie ich plnenia,“ priblížila hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

Finančné riaditeľstvo si v roku 2012 síce stanovilo vlastné ukazovatele pre vyhodnocovanie účinnosti prijatých opatrení, podľa NKÚ však nejde o ukazovatele vyhodnocovania účinnosti, ale skôr o ukazovatele procesných úkonov správcu dane. Pri niektorých splnených opatreniach nebolo možné vzhľadom na krátky čas účinnosti alebo charakter smerovania exaktne vyčísliť ich prínos v praxi.

Úrad tiež upozornil, že na odhad celkového prínosu opatrení boli využité údaje z daňových priznaní, ktoré mohli vychýliť konečný výsledok v porovnaní s použitím údajov z transakcií medzi daňovými subjektmi a finančnou správou. „NKÚ SR z tohto dôvodu rezortu financií odporúča zopakovať odhad celkového prínosu opatrení s využitím údajov z transakcií,“ uviedla Dobáková.

Edukačná, morálny a kvalitatívny prínos lotérie

Súčasťou kontroly NKÚ bolo aj vyhodnotenie prínosov Národnej bločkovej lotérie (NBL). Úrad ich rozdelil na nemerateľné a merateľné. „Do prvej skupiny spadá edukačný, morálny a kvalitatívny prínos lotérie, ktorý bol naplnený ešte v prvom roku jej fungovania,“ vymenovala Dobáková.

Podľa MF SR boj s daňovými únikmi úspešne pokračuje. Rezort v reakcii na hodnotenie NKÚ pripomenul, že prijal desiatky opatrení zameraných na boj proti daňovým únikom a z roka na rok sú prijímané ďalšie, ktorých cieľom je zefektívniť výber daní.

„To sa prejavuje aj v znižovaní daňovej medzery a raste efektivity výberu DPH. V treťom kvartáli 2017 dosiahla efektívna daňová sadzba úroveň 15,16 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšenie o 0,15 p.b. a môžeme ju zaradiť medzi historicky najvyššie,“ zdôraznila riaditeľka tlačového odboru MF SR Alexandra Gogová.

Odporúčanie prehodnotiť vysielanie televíznych relácií

Finančná správa podľa nej priebežne zdokonaľuje svoje procesy na efektívnejší výber daní s výhľadom ich využívania na zjednodušenie a uľahčenie plnenia daňových povinností pre daňovníkov.

V rámci merateľných prínosov vykonal Inštitút finančnej politiky (IFP) odhad vplyvu tejto lotérie na výber DPH na úrovni 8,2 milióna eur ročne. „Po kontrole tohto odhadu ho kontrolóri považujú za optimistický a zastávajú konzervatívny názor, že NBL mohla mať pozitívny, no nemerateľný vplyv na výnos DPH,“ konštatovala hovorkyňa.

Úrad na základe zistených skutočností odporúča prehodnotiť kritériá fungovania bločkovej lotérie v súčasnej podobe a zmeniť štruktúru výhier, s cieľom zabezpečiť plnú kontrolu výherných bločkov cez kontrolný záznam elektronických registračných pokladníc. „NKÚ SR zároveň odporučil prehodnotiť vysielanie televíznych relácií, ktoré boli medzičasom zrušené,“ dodala Dobáková.

 

Môže vás zaujímať

Slovenská lekárska komora kritizuje zákon o reforme nemocníc