Jednou vetou

Prezidentka podpísala novelu zákona o autoškolách

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Minimálny vek inštruktora autoškoly sa zruší. Zavedie sa zároveň inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Navrhlo to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o autoškolách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Prezidentka vrátila zákony o verejnom obstarávaní a o navrhovanom výživnom

Novela podľa ministerstva prinesie zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti vodičských kurzov, prispeje k zvýšeniu kvality odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov a zabezpečí kontrolnú činnosť výkonu vodičských kurzov.

Novela reaguje aj na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl. Tie súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly a s požiadavkami na technickú základňu autoškoly. Novelou sa zruší miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu.

Úpravou na základe novely prejde aj obmedzenie na výkon zodpovedného zástupcu v autoškole. Ten nesmie byť zodpovedným zástupcom v inej autoškole, avšak môže byť inštruktorom, ak ide o autoškoly prevádzkované tou istou osobou.

Ustanoví sa aj možnosť pre prevádzkovateľa autoškoly zriadiť jej prevádzku s obmedzením na miesto v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly.

Čaputová podpísala novelu, ktorá má pomôcť sociálne znevýhodneným žiakom

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora raz za päť rokov sa podľa rezortu dopravy dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce vo vzťahu k zvyšovaniu odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora. Doškoľovacie kurzy by sa mali vykonávať v dvojročných intervaloch bez skúšky.

Upravujú sa aj podmienky na udelenie a predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Zavádza sa inštitút skúšobného komisára. Platnosť inštruktorského preukazu bude s prihliadnutím na novozavedené povinnosti absolvovania kurzov inštruktorov desať rokov.

Podmienka dosiahnutia 25 rokov na udelenie oprávnenia inštruktora sa zároveň vypúšťa. „Nie je rozhodujúci vek inštruktora, ale najmä jeho schopnosti vykonávať vodičské kurzy, ktoré sa preukazujú úspešným vykonaním inštruktorskej skúšky, ako aj zdravotnou a psychologickou spôsobilosťou,“ približuje MDV. Súčasne je aj podmienka najmenej trojročnej držby príslušného vodičského oprávnenia.

Prezidentka: Podpísala zákon o kompenzačnom príspevku baníkom

V súvislosti s poznatkami o nekalej činnosti niektorých prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov sa zároveň podrobne vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru. Presnejšie sa vymedzujú aj skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania. Ako prostriedok na vymáhanie práva na výkon dozoru sa zavádza inštitút poriadkovej pokuty.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!