Jednou vetou

Rezort financií chce zefektívniť kontroly aj audit

Minister financií Peter Kažimír

Foto: TASR

Výkon finančnej kontroly a auditu by sa mal zefektívniť. Počíta s tým novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, o príprave ktorej informuje rezort na legislatívnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona by malo odštartovať v máji alebo v júni tohto roka.

Novela zákona má zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie verejných financií.„Správne a efektívne nastavenie systému verejnej vnútornej kontroly a auditu je jedným z najdôležitejších nástrojov na odhaľovanie systémových rizík, podvodov a nakladania s verejnými financiami v rozpore so základnými princípmi finančného riadenia,“ priblížilo dôvod zmeny ministerstvo.

MF SR pripravuje právnu normu na základe podnetov z aplikačnej praxe. „Hlavné zmeny, ktoré by mala novela zákona obsiahnuť, sú najmä úprava postavenia a kompetencií Výboru pre vnútorný audit a vládny audit, jednoznačnejšie a zrozumiteľnejšie definovanie možností vyjadrenia osôb vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu, či upravenie okamihu začiatku a skončenia administratívnej finančnej kontroly,“ priblížilo ministerstvo v predbežnej informácii.

Zlepšiť sa má aj proces overenia, ako sa plnia opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov. Cieľom právnej normy má byť aj zjednotenie terminológie. „V novele zákona sa bližšie špecifikujú ustanovenia týkajúce sa hodnotenia kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu zo strany MF SR a Úradu vládneho auditu. Novela zákona ďalej upraví skončenie a zánik funkcie vládnych audítorov a vnútorných audítorov, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali problémy,“ avizuje ministerstvo.

Môže vás zaujímať

Pod dočasnou ochranou je aktuálne na Slovensku 95 firiem