Jednou vetou

Slovensko by podľa EK malo investovať najmä do inovácií, ekológie či mobility

ilustračné foto

foto: TASR

Inovácie, zlepšenie energetickej efektívnosti, dokončenie železničnej a cestnej siete či riešenie dlhodobej nezamestnanosti. To sú niektoré z investičných priorít pre Slovensko, ktoré by podľa Európskej komisie (EK) mali byť financované z kohéznej politiky v období 2021 – 2027.

Jednou z prioritných oblastí je podľa Komisie posilnenie inovačnej a inteligentnej transformácie priemyslu, teda podpora výskumu, vývoja a inovácií. Patrí sem aj stabilizácia infraštruktúry, stimuly na prilákanie výskumníkov a zvýšenie kvality poskytovania elektronických služieb. Cieľom by malo byť aj posilnenie rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) či odborná príprava a rekvalifikácia pre oblasti inteligentnej špecializácie.

Vláda schválila Envirostratégiu 2030

Investície by podľa EK mali prúdiť aj do čistej a spravodlivej energetickej transformácie. Mala by sa zlepšiť energetická efektívnosť vo verejných a obytných budovách a MSP, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hlavne vo vykurovaní, a tiež znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia. Dôležité je podľa Komisie aj obehové hospodárstvo, adaptácia na zmenu klímy a predchádzanie rizikám.

Komisia zároveň zdôraznila investície do železničnej a cestnej siete. Rovnako tak do regionálnej a miestnej mobility, pričom podporiť by sa mali udržateľné a efektívne systémy mestskej dopravy. Zlepšiť by sa mala aj digitálna pripojiteľnosť.

Z recyklovaných PET fliaš môžu byť nové fľaše, podľa hygieničky sú bezpečné

Ďalším navrhovaným okruhom sú sociálne priority. Zahŕňajú riešenie dlhodobej nezamestnanosti, investície do vzdelávania, zručností, sociálne začlenenie, prístup k sociálnym a zdravotným službám, riešenie inkluzívneho vzdelávania či výzvy spojené s marginalizovanými skupinami.

Podľa Komisie je podstatné podporovať aj investície na základe integrovaných stratégií územného rozvoja. Prispieť by sa týmto spôsobom malo k rozvoju mestských a vidieckych oblastí. Investičné priority navrhované Komisiou na financovanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 tvoria prílohu D k Správe o Slovensku 2019.

Môže vás zaujímať

Pod dočasnou ochranou je aktuálne na Slovensku 95 firiem