Jednou vetou

Súčasné prerozdelenie zodpovedností v jadrovej energetike sa upraví

Ilustračné foto

foto: TASR

Súčasný režim prerozdelenia zodpovedností v oblasti jadrovej energetiky sa zmení.

Vyplýva to z nového zákona o Národnom jadrovom fonde (NJF) z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska. Účinnosť zákon nadobudne od 1. januára 2019.

„Predkladateľ pristúpil k vypracovaniu návrhu nového zákona z dôvodu rozsahu potrebných legislatívnych úprav vyplývajúcich z významných koncepčných zmien, ktoré súvisia s prerozdelením hlavných zodpovedností za činnosti v oblasti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, ako aj z aplikačnej praxe,“ priblížil v dôvodovej správe k návrhu zákona rezort hospodárstva.

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET má byť viac trhovo orientovaná

Zákon mení podľa MH SR súčasný režim prerozdelenia zodpovedností v oblasti jadrovej energetiky. Do zoznamu činností, za ktoré podľa súčasnej právnej úpravy nesie zodpovednosť štát, pribudnú aj ostatné činnosti súvisiace so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie, konkrétne vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva. Finančná zodpovednosť za tieto činnosti zostáva na pôvodcoch odpadov.

„Zavádza sa obdobie, počas ktorého bude držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia odvádzať finančné prostriedky na účet NJF s tým, že jadrový fond je zodpovedný za stanovenie výšky finančných prostriedkov na pokrytie všetkých činností záverečnej časti. Tiež sa dopĺňajú niektoré kompetencie a povinnosti rady správcov, dozornej rady, riaditeľa a hlavného kontrolóra,“ spresnil rezort hospodárstva.

Nad rámec súčasnej právnej úpravy sa podľa MH SR definujú kvalifikačné požiadavky a minimálna prax pre hlavného kontrolóra. V záujme vylúčenia konfliktu záujmov sa vylučuje, aby člen rady správcov bol zároveň členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia alebo súhlasu vydaného Úradom jadrového dozoru (ÚJD) SR.

Dotácie v rezorte hospodárstva sa rozšíria o podporu elektromobility

„Návrh zákona rozširuje povinnosť odvádzať finančné prostriedky do jadrového fondu aj na iné prevádzkované jadrové zariadenia ako jadrové zariadenia vyrábajúce elektrinu, ktoré sa budú vyraďovať z prevádzky po ukončení prevádzky, pričom vzniknutý rádioaktívny odpad sa bude následne ukladať v príslušnom úložisku. Tým sa zjednocuje prístup k finančnému zabezpečeniu likvidácie jadrových zariadení a zvyšuje miera finančného zabezpečenia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie,“ poznamenal rezort hospodárstva.

MH SR doplnilo, že sa zavádza nová úprava spôsobu výpočtu a stanovenia výšky povinných príspevkov a platieb do jadrového fondu, ktoré sú ustanovené v samostatnom nariadení vlády.

Vzhľadom na to, že výrobca elektriny nebude zodpovedať za dlhodobé skladovanie a vyraďovanie (táto zodpovednosť sa prenáša na štát), výrobca elektriny už nebude oprávnený žiadať jadrový fond o poskytnutie týchto prostriedkov na uvedené účely. O poskytnutie týchto prostriedkov bude oprávnený požiadať štát.

Chcem vedieť viac!

Na strane výdavkov sa podľa MH SR podrobnejšie špecifikuje štruktúra a rozsah oprávnených nákladov, ktoré môžu byť hradené z prostriedkov jadrového fondu. Štruktúra a rozsah oprávnených nákladov, ako aj štruktúra a rozsah spracovania a schvaľovania kalkulácie finančných prostriedkov požadovaných z jadrového fondu, budú ustanovené vyhláškou MH SR.

Zároveň sa úplne vypúšťa možnosť uhrádzania prostriedkov jadrového fondu na krytie nákladov počas obdobia ukončovania prevádzky z prostriedkov jadrového fondu, pričom zodpovednosť za tieto náklady bude niesť priamo držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie