Jednou vetou

Ukončenie alebo prerušenie štúdia má vplyv na sirotský dôchodok

Ilustračné foto

foto: unsplash.com

Koniec školského roka je pre niektorých poberateľov sirotského dôchodku hranicou, za ktorou Sociálna poisťovňa jeho vyplácanie zastaví. Keďže jednou zo základných podmienok nároku na jeho výplatu je vek do 26 rokov a zároveň štatút nezaopatreného dieťaťa, ukončenie alebo prerušenie štúdia môže túto životnú situáciu zmeniť.

Za nezaopatrené sa totiž považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Podmienku nezaopatrenosti spĺňa aj študent v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Táto príprava zahŕňa štúdium na strednej a vysokej škole alebo iné štátom uznané štúdium.

 „Štúdium na strednej škole sa končí vykonaním maturitnej skúšky, záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky a udelením absolutória, študentovi vysokej školy sa štúdium končí ukončením vysokoškolského štúdia spôsobom stanoveným zákonom. Sociálna poisťovňa po ukončení štúdia vyplácanie sirotského dôchodku automaticky zastaví u stredoškolákov od septembra kalendárneho roka a u vysokoškolákov spravidla od júla kalendárneho roka,“ uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.

Počet bánk v Európskej únii klesá

To znamená, že za určitých podmienok sa študentovi sirotský dôchodok vypláca aj cez prázdniny – na strednej škole najdlhšie do 31. augusta príslušného školského roka alebo do zápisu na štúdium na vysokú školu, ak bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Tak isto sem patrí obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom študent získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Sirote, ktorej bude od júla výplata sirotského dôchodku zastavená a v septembri tohto roka bude mať Sociálna poisťovňa preukázané pokračovanie v štúdiu, sa výplata sirotského dôchodku uvoľní. Súčasne bude sirote doplatený dôchodok za prázdninové mesiace. Ku koncu apríla 2019 poisťovňa vyplácala 21.488 sirotských dôchodkov v priemernej výške 137,92 eura mesačne.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie