Jednou vetou

ÚRSO sa intenzívne zaoberá problémom tzv. energetickej chudoby

Ilustračné foto

foto: pixabay.com

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa intenzívne zaoberá závažným legislatívnym a celospoločenským problémom, akým je tzv. energetická chudoba, hoci ani v jednom členskom štáte EÚ túto problematiku nerieši prioritne národný regulátor. Uviedol to slovenský regulačný úrad.

„Aktuálne experti úradu vypracovali návrh novej verzie ‚Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby‘. Tá obsahuje okrem iného aj konkrétne návrhy komplexných a systémových riešení. Keďže ÚRSO nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu, požiada ministerstvo hospodárstva ako ústredný orgán štátnej správy, aby sprostredkovalo v tejto súvislosti ďalšie odborné konzultácie zainteresovaných ministerstiev a inštitúcií,“ priblížil ďalej ÚRSO.

Súčasné vedenie ÚRSO sa odmieta uspokojiť len s formálnymi návrhmi teoretických riešení. Preto okrem vypracovania koncepcie v súčasnosti v maximálnej miere svojich zákonných kompetencií iniciuje a podporuje intenzívne rokovania a spoluprácu medzi zainteresovanými ministerstvami a inštitúciami, aby sa mohli prijať praktické, systémové, navzájom súvisiace legislatívne opatrenia, ktoré budú predovšetkým fungovať v praxi, nielen na papieri.

Energetici upozorňujú na zákonné právo vstúpiť na súkromný pozemok

ÚRSO zdôraznil, že dlhodobo upozorňuje, že ak ide o nájdenie skutočných riešení pre ľudí a ak sa nemajú robiť len akési „koncepcie pre koncepcie“, komplexné riešenie energetickej chudoby nemôže v žiadnom prípade patriť prioritne na ÚRSO, lebo úrad nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu.

„V tomto prípade však ide jednoznačne práve o nájdenie celospoločenských komplexných legislatívnych opatrení, ktoré musia ponúknuť a už aj ponúkajú príslušné ministerstvá ako ústredné orgány štátnej správy s legislatívnou iniciatívou. Prax ukazuje, že tento problém sa musí riešiť najmä ako problém sociálnej politiky a chudoby ako takej,“ podčiarkol regulačný úrad.

Malmströmová bude s Rossom rokovať o clách

Komplexné riešenie podľa ÚRSO napríklad zahŕňa okrem iného rozširovanie implementácie energetických balíčkov Európskej komisie, energetickú efektívnosť, ale aj problematiku príspevku na bývanie, opatrovateľského príspevku, potravinových balíčkov, výšky minimálnej mzdy, dávky v hmotnej núdzi či odstraňovania dlhodobej nezamestnanosti a problém marginalizovaných sociálnych skupín. Logicky do riešenia prioritne vstupuje agenda, vzájomná spolupráca a dohoda príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom ÚRSO do tohto procesu hľadania riešení maximálne prispieva, samozrejme v mantineloch, ktoré mu umožňujú jeho zákonné kompetencie.

„Dôležité je, že už dnes u nás funguje množstvo opatrení, ktoré sekundárne prispievajú v boji proti energetickej chudobe a mnohé iné krajiny EÚ nám ich môžu len závidieť. Je to napríklad systém podpory zatepľovania bytových a rodinných domov, implementácia novej tarifnej štruktúry, príspevok na bývanie, štátne programy zamestnanosti a ďalšie,“ upozornil ÚRSO.

ÚRSO: V elektroenergetike sa vlani vyplatili kompenzačné platby za 389.817 eur

Faktom podľa ÚRSO je, že vhodné riešenie energetickej chudoby stále hľadá celá EÚ a pre energetickú chudobu stále ani v rámci EÚ neexistuje jednotná definícia či kritériá. Reálne riešenie otázky energetickej chudoby prostredníctvom jednotlivých orgánov štátnej správy môže posunúť Slovensko do popredia v rámci EÚ. Návrh koncepcie obsahuje konkrétne návrhy riešení. Ich možnosti realizácie v praxi však závisia výlučne od rokovaní a vzájomnej legislatívnej spolupráce príslušných ministerstiev ako orgánov štátnej správy.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie