Jednou vetou

Vďaka splátkovému kalendáru nemusí prísť dlžník o majetok

Ilustračné foto

zdroj: pixabay.com

Jednou z možností, ako absolvovať oddlžovací proces a zároveň nestratiť majetok, je využitie splátkového kalendára. Pri splátkovom kalendári je umožnené fyzickej osobe ponechať si svoj majetok za predpokladu, že bude schopná hoci len čiastočne uspokojiť svojich veriteľov zo svojich príjmov.

„Jednou z podmienok určenia splátkového kalendára je, že pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú na jeho základe uspokojené najmenej vo výške 30 %,“ tvrdí Ján Gajan, vedúci advokát a partner HMG Advisory Group.

Pri zostavovaní návrhu splátkového kalendára vychádza správca z podkladov predložených dlžníkom, respektíve dlžníkom a advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Preto je potrebné, aby boli podklady čo najaktuálnejšie a najpresnejšie.

Uspokojenie veriteľov nesmie byť nižšie ako 30%

„Poplatok, respektíve preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov v rámci oddlženia, je určený na sumu 500 eur, ktorú platí dlžník na účet určený správcom. Správca spravidla vyzve dlžníka, aby zaplatil preddavok do siedmich dní od doručenia výzvy. Ak si dlžník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplní, oznámi to správca Obchodnému vestníku, čím sa konanie ukončí, teda k oddlženiu dlžníka nedôjde,“ radí advokát HMG Advisory Group Tomáš Štefko.

Podľa jeho slov ak dlžník preddavok zaplatí, správca zostaví návrh splátkového kalendára, a to do 45 dní od zaplatenia preddavku.

Platí teda, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov na základe návrhu splátkového kalendára nesmie byť nižšie ako 30 %. Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca túto skutočnosť zverejní v Obchodnom vestníku a odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

O návrhu splátkového kalendára rozhoduje súd

Ak to však pomery dlžníka dovoľujú, správca pripraví návrh splátkového kalendára a oznam o zostavení splátkového kalendára spolu s percentom uspokojenia nezabezpečených veriteľov zverejní v Obchodnom vestníku.

O návrhu splátkového kalendára rozhoduje súd, ktorý je povinný vysporiadať sa s prípadnými námietkami veriteľov. Za týmto účelom súd spravidla vypočuje správcu, a ak to považuje za potrebné, môže nariadiť pojednávanie. V prípade, že súd pojednávanie nenariadi, je povinný rozhodnúť o návrhu splátkového kalendára, a to do 30 dní odo dňa predloženia návrhu správcom. Ak dôjde k nariadeniu pojednávania, zákon lehotu na rozhodnutie o splátkovom kalendári nestanovuje.

Ak súd určí splátkový kalendár, jeho plnenie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol splátkový kalendár určený súdom.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol