Jednou vetou

Verejné inštitúcie sa nemôžu zbavovať zodpovednosti za kontrolu, tvrdí NKÚ

Ilustračné foto

TASR

V tomto roku Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR preverí v rámci 25 kontrolných akcií takmer 440 subjektov štátnej a verejnej správy, ktoré hospodária s verejnými, európskymi finančnými prostriedkami. Niektoré kontroly sa konajú aj na základe podnetov od občanov či inštitúcií. Informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Vlani slovenský kontrolný úrad zaevidoval 648 podaní od fyzických a právnických osôb, pričom v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide skoro o 20-percentný nárast. „Už za prvé dva mesiace roku 2019 je to viac ako 100 podnetov. Každý piaty podnet doručený kontrolnému úradu má anonymného odosielateľa a zo všetkých podaní poslal NKÚ SR celkom 38 podaní na priame vybavenie inej štátnej, verejnej inštitúcii v jej zákonnej pôsobnosti,“ poznamenal Papajčík.

Pri porovnaní obsahov podaní doručených úradu v minulosti a v priebehu roka 2018 je možné skonštatovať, že takmer tretina z nich sa opakuje. V 137 prípadoch nebola národná autorita pre oblasť externej kontroly kompetentná konať, pretože podanie smerovalo mimo zákonnej pôsobnosti NKÚ SR. Najčastejšie išlo o reklamácie dotknutých osôb, súvisiace s ročným vyúčtovaním nájomného, o sťažnosti poukazujúce na nečinnosť súdov, správcovských spoločností, ale taktiež o všeobecné napadnutie výsledkov dedičského konania.

NKÚ: Opatrenia v oblasti odpadov sú málo efektívne, chyba je však aj v štatistike

Jeden z podnetov od tretieho sektora sa týkal aj prideľovania investičných stimulov zo strany rezortu školstva. Predseda NKÚ Karol Mitrík v tomto prípade rozhodol, že v súlade so zákonom o NKÚ požiadal ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS) o vykonanie hĺbkovej prierezovej kontroly prideľovania stimulov v rezorte prostredníctvom nezávislého vnútorného auditu.

„Výsledky musí ministerka predložiť kontrolnému úradu do 30. apríla. Ak výsledky ukážu, že kontrola bola urobená nedôsledne, že neboli preverené všetky rizikové oblasti, ku kontrole pristúpi NKÚ SR, a za zistené nedostatky už nebude zodpovedný len zamestnanec, ale za zistené pochybenia bude zodpovedať štatutár, minister,“ uviedol Papajčík. Podobne postupovala národná autorita pre oblasť externej kontroly aj v téme kompa Vojka – Kyselica, kde rovnako predseda úradu požiadal ministra o vykonanie auditu.

MF SR chce do konca volebného obdobia pripraviť varianty výdavkových stropov

Z pohľadu NKÚ je dôležité, aby zodpovednosť niesol ten, kto vecne vykonáva danú agendu, prijíma rozhodnutia. Preto aj prvotnú kontrolu dodržiavania zákonnosti či hospodárnosti musí vykonávať ten subjekt štátnej, verejnej správy, ktorý je zodpovedný za rozhodnutia. Podobne je to na úrovni miestnej samosprávy. V tejto súvislosti národná autorita zdôrazňuje, že kontrolu dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti na úrovni obcí, miest má vykonávať primárne hlavný kontrolór v aktívnej spolupráci s poslancami zastupiteľstva, ktorí disponujú všetkými zákonnými možnosťami na začatie konania, ak bolo identifikované riziko porušovania zákona, záväzných právnych predpisov.

„Ak poslanci či kontrolór majú na základe výsledkov kontroly podozrenie z páchania trestnej činnosti, z možnej trestnoprávnej zodpovednosti zástupcov obce, je potrebné, aby sa priamo obrátili na orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú v tejto oblasti zákonnú pôsobnosť. NKÚ totiž nemá sankčné právomoci, nemôže dotknutému subjektu na základe záverov z vykonanej kontroly ukladať povinnosti, dávať záväzné opatrenia, pretože kontrolná inštitúcia takýmito právomocami nedisponuje,“ uzatvoril Papajčík.

Môže vás zaujímať

Miera úspor zrejme dosiahne podľa analytikov historické maximá