Jednou vetou

Vo verejnom obstarávaní by sa mali upraviť majetkovo prepojené subjekty

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák

Foto: TASR

Účasť majetkovo prepojených subjektov, vymedzenie environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ale aj zníženie administratívnej záťaže rieši novela zákona o verejnom obstarávaní. Právu normu z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v stredu s pripomienkami schválil vládny kabinet.

Vláda schválila zákon o dlhodobej starostlivosti

Preukázanie kolúzie, dohody obmedzujúcej súťaž, je podľa ÚVO zložité. Ako uvádza úrad, zákonodarca preto pri uplatnení dôvodu na vylúčenie nevyžaduje od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa preukázanie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej súťaž, ale postačuje „dôkazné podozrenie“ o existencii takejto dohody, ktorý musí byť založený na „dôveryhodných informáciách“.

Právna úprava upresňuje aj oblasť vzájomne majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Iba skutočnosť, že uchádzači sú prepojení, neodôvodňuje k vylúčeniu. „Takýmto dôvodom vylúčenia však môže byť dohoda medzi týmito uchádzačmi, ktorá narúša alebo obmedzuje hospodársku súťaž,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

Takéto prepojenia podľa ÚVO môžu byť dôvodom, aby ich obstarávateľ preskúmal. Môžu byť totiž spolu s ďalšími indíciami súčasťou „dôvodného podozrenia“ o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž s následkom vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania.

Matečná: Pozemkové úpravy bude štát realizovať počas 30 rokov

Ak sa preukáže porušenie zákazu dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, návrh umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Predpokladom možnosti využitia tohto dôvodu odstúpenia od zmluvy by tiež malo byť, že takáto dohoda spočívala v nedovolenej koordinácii dodávateľa, člena skupiny dodávateľov alebo koncesionára s inými podnikateľmi, a to v akomkoľvek verejnom obstarávaní.

Novela by mala tiež upraviť, že žiadosť o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní musí byť v súlade s princípom proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti a súčasne opodstatnená objektívnymi dôvodmi. Určiť by sa tiež malo, že dôvody na vylúčenie sa uplatnia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania, teda napríklad aj vo fáze pred podpisom zmluvy.

Prevenčným nástrojom proti zneužívaniu práva na podávanie námietok by malo byť upravenie nového dôvodu na zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, ak budú podané „zjavne neodôvodnené námietky“.

Fotosúťaž Huawei InFocus: Týmito zábermi očarili Slováci

„Konanie o námietkach je niektorými podnikateľmi systematicky zneužívané na blokovanie uzavretia zmluvy, respektíve zmlúv vo verejnom obstarávaní,“ uvádza úrad.

Návrh zákona zároveň ustanovuje pojem „environmentálne hľadiská“, a to v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy aj pri kritériách na vyhodnotenie ponúk.

„Vynakladaním finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dopadu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác štát prispieva k napĺňaniu svojich cieľov v oblasti zmierňovania a predchádzania zmeny klímy, ochrany životného prostredia i zdravia obyvateľstva,“ približuje ÚVO v dôvodovej správe s tým, že účelom je aj popularizácia verejného obstarávania.

Obmedzenie prístupu záujemcov a uchádzačov z tretích krajín do verejného obstarávania v podmienkach SR by sa zároveň malo precíznejšie regulovať. Umožniť by sa súčasne malo aktívne aplikovanie reciprocity. Jej význam sa má posunúť v tom, že nie iba SR si otvára trh pre tretie krajiny, ale, naopak, že sa Slovensko aktívne zaujíma, či hospodárske subjekty zo SR majú účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tretích krajinách.

SaS chce zrušiť zákon o vyvlastňovaní majetku pri významných investíciách

Znížiť by sa mala aj administratívna záťaž. Navrhuje sa upraviť povinnosť zverejňovať súhrnné správy o zmluvách, ktorých uzavretie nepodlieha pôsobnosti zákona so zmluvnými cenami vyššími ako 5000 eur. Upraviť sa má aj periodicita tejto zverejňovacej povinnosti.

Môže vás zaujímať

Do rána ostane na strednom Slovensku bez elektriny asi 300 odberných miest