Jednou vetou

Výkon dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov sa má zjednotiť

Národná banka Slovenska (NBS)

Foto: TASR

Výkon dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľov na Slovensku sa má zjednotiť. Inštitúcie vykonávajúce dohľad by tak mohli rýchlejšie a účinnejšie spolupracovať na vnútroštátnej úrovni, ale tiež s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.

Počíta s tým novela zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré má plniť úlohy jednotného úradu pre spoluprácu.

HUAWEI: Skvelé tipy na darčeky za vysvedčenie, ktoré potešia nielen študentov

Novelou zákona sa má do slovenskej legislatívy prebrať nariadenie europarlamentu a Rady EÚ o spolupráci medzi národnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú ochranou spotrebiteľa. Dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľov, predávajúcich, obchodníkov vykonáva v súčasnosti spolu deväť orgánov dohľadu s rozdielne vymedzeným právnym základom a rozsahom oprávnení a povinností.

Medzi orgány dohľadu patrí napríklad Národná banka Slovenska, Rada pre vysielanie a retransmisiu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví či Slovenská obchodná inšpekcia. „Cieľom návrhu je jasným a prehľadným spôsobom vymedziť pôsobnosť jednotlivých orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa, odstrániť kompetenčné konflikty, stanoviť rovnaký rozsah právomocí, ktorý vychádza z minimálnej úrovne požadovanej implementovaným nariadením, a upraviť vybrané otázky správneho trestania na tomto úseku,“ objasnil v predkladacej správe k novele zákona rezort hospodárstva.

Právnou normou sa má posilniť preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu smerom k jednotlivým subjektom.

„Zavádzajú sa nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákonnej povinnosti, ak obchodník prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, prestane porušovať zákony, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva porušil,“ priblížilo MH SR.

Zamestnanca sa dlhy zamestnávateľa na poistnom nedotknú

Ide o zavedenie tzv. druhej šance pri porušení povinností, ktorá podľa odhadov ministerstva prinesie zníženie priamych finančných nákladov pre podnikateľov.

„Súčasne sa v základných predpisoch z oblasti ochrany spotrebiteľa revidujú sankčné ustanovenia tak, aby ukladané sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie. Navrhuje sa ukladať sankcie v závislosti od obratu obchodníka,“ doplnilo ministerstvo.

Návrh zákona má súčasne nad rámec nariadenia racionalizovať niektoré povinnosti predávajúcich, predovšetkým za účelom zníženia neodôvodneného regulačného zaťaženia. „Konečným cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany spotrebiteľov pri online a offline predaji na vnútornom trhu vrátane cezhraničného nakupovania v rámci EÚ a ochrana poctivých obchodníkov,“ dodal rezort hospodárstva.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie