Jednou vetou

Zamestnávanie len na dohodu cez REPAS môže byť podľa NKÚ rizikom

Ilustračné foto

TASR

Efektívnosť národného projektu REPAS, ktorý je zameraný na rekvalifikácie ľudí, je nižšia ako 50 %. Viac ako polovica rekvalifikovaných ľudí si tak do pol roka nenašla uplatnenie na trhu práce, aj keď absolvovali preškolenie.

aktualizované: 12:24

Také sú výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý si posvietil na tento projekt. Odhalil pritom viaceré nedostatky. NKÚ tiež upozornil, že z dlhodobého hľadiska je rizikom pre trh práce zamestnávanie na dohodu, ktoré sa týka značnej časti absolventov REPAS.

Kontrolóri za obdobie od roku 2014 do prvej polovice roka 2017 preverili osem vybraných úradov práce spolu s ústredím práce, kde sa tento projekt realizuje. Národná autorita pre oblasť externej kontroly upozorňuje na riziká spojené s vysokým počtom zamestnaných na dohodu. Z celkového počtu 326.314 poistencov Sociálnej poisťovne, ktorým vznikla prvá registrácia v nej, bolo 205.938 ľudí zamestnaných na dohodu a týka sa to aj značnej časti absolventov projektu REPAS. „Takáto práca veľmi citlivo reaguje na zmeny ekonomickej situácie zamestnávateľa, kvôli čomu vzniká objektívne riziko zrušenia pracovného miesta na dohodu a takáto politika trhu práce nie je dlhodobo udržateľná,“ uviedol NKÚ.

Nízka efektívnosť projektu

Na rekvalifikácie bolo vyčerpaných viac ako 17,88 milióna eur. Predložených bolo celkovo 55.568 žiadostí o účasť na rekvalifikačnom kurze. Efektívnosť projektu je však pod 50 %. Zo všetkých 38.009 uchádzačov o zamestnanie, ktorí absolvovali REPAS, sa do pol roka od skončenia rekvalifikácie zamestnalo 18.245 občanov. Viac ako polovica podporených ľudí sa tak po ukončení kurzov do pol roka na trhu práce vôbec neuplatnila.

„Z evidencie úradov práce však nebolo možné zistiť relevantnú informáciu o tom, či absolventi REPAS-u, ktorí sa do 6 mesiacov na trhu uplatnili, zostali zamestnaní aj po uplynutí tejto doby,“ konštatoval NKÚ. Rovnako sa podľa úradu nedalo zistiť, v akej oblasti sa absolventi kurzov zamestnali.

Preto kontrolóri vybrali vzorku, ku ktorej boli predložené spisy uchádzačov zaradených na rekvalifikáciu. Vybraná vzorka reprezentovala 12,63 % z celkového počtu ukončených rekvalifikačných kurzov na kontrolovaných úradoch práce. „Hoci takmer 55 % uchádzačov o zamestnanie bolo koncom júna 2017 v pracovnom pomere, zamestnanie v odbore rekvalifikačného kurzu si našlo len bezmála 42 %,“ vyčíslil NKÚ. Odporúča, aby úrady práce povinne evidovali, v akom odbore sa uchádzači po skončení rekvalifikačných kurzov zamestnali, alebo či si založili živnosť. Najčastejšie obsadzovanými boli kurzy v oblasti remesiel a služieb.

Kurzy by mali by zamerané na voľné pracovné miesta

Kontroly projektu odhalili aj ďalšie nedostatky. Napríklad to, že posudzovanie a schvaľovanie jednotlivých kurzov sa v priebehu kontrolovaného obdobia menilo trikrát. „Zmeny však nepriniesli sprísnenie tohto posudzovania, naopak, stalo sa benevolentné, prakticky až do tej miery, že úrad práce nemá dôvod neschváliť podanú žiadosť,“ upozornil NKÚ, ktorý preto odporúča sprísniť posudzovanie uchádzačov pri výbere kurzov.

Kontroly odhalili aj nedostatky pri rekvalifikácii absolventov a ich uplatňovaní sa na trhu práce. Ukázalo sa, že požiadavky uchádzačov pri kurzoch REPAS-u na vybraných úradoch práce takmer vôbec nekorešpondovali s dopytom trhu v danom regióne. NKÚ preto odporúča podporiť rekvalifikačné kurzy zamerané predovšetkým na oblasti, pri ktorých je v danom regióne predpoklad uplatnenia sa na trhu práce.

Zároveň odporúča upraviť interné normy a pokyny ústredia tak, aby sa podporili rekvalifikačné kurzy zamerané predovšetkým na voľné pracovné miesta žiadané v danom regióne. Potrebné by bolo zvlášť zohľadňovať takých uchádzačov, ktorí majú reálny výhľad na uzatvorenie pracovného pomeru od konkrétneho zamestnávateľa.

Môže vás zaujímať

Priemerná cena bývania vzrástla medzikvartálne o takmer 60 eur za meter štvorcový