Lesníci žiadajú výraznú podporu obhospodarovaniu lesa blízkemu prírode

Ilustračné foto

foto: Lesy SR

Legislatívnu a finančnú podporu masívnemu zavádzaniu prírode blízkeho obhospodarovania lesa požaduje rezolúcia, ktorú na záver konferencie Sliačske poobhliadnutie 1956-2018, konanej v uplynulých dňoch v Sliači, prijali jej účastníci. Rezolúciu zverejnila Lesnícka fakulta Technickej univerzity (TU) vo Zvolen, ktorá bola hlavným organizátorom konferencie

Podujatie bolo venované podpore moderných spôsobov obhospodarovania lesa, ktoré zvyšujú jeho odolnosť voči kalamitám a môžu zmierniť rozpory medzi lesným hospodárstvom a očakávaniami verejnosti. „Ako totiž ukázal globálny prieskum, realizovaný začiatkom roka aj na Slovensku, značná časť obyvateľstva má výhrady k využívaniu lesov ako surovinovej základne pre bioekonomiku, hoci udržateľné využívanie lesov pomáha zmierňovať klimatické zmeny,“ uviedol  jeden z garantov konferencie Peter Gogola. „Cieľom stretnutia dvoch stoviek lesníkov z desiatok subjektov bolo preto navrhnúť odpoveď nielen na hrozbu nárastu počtu a rozsahu kalamít v dôsledku klimatickej zmeny, ale aj na spomínanú celospoločenskú dilemu,“ dodal.

Medzi požiadavky účastníkov konferencie patrí tiež zvýšenie odolnosti lesov voči klimatickým zmenám a rešpektovanie spoločenského nároku na vyváženú funkčnosť a kompaktnosť lesných ekosystémov. Rezolúcia tiež konštatuje, že nedostatočné premietnutie záverov z konferencie o výberkových lesoch na Slovensku v roku 1956 a z konferencie o globálnych klimatických zmenách a lesoch z roku 1995 do lesníckej politiky, legislatívy a ekonomických nástrojov, vyústilo do súčasného zlého zdravotného stav lesov s dosahmi na lesné hospodárstvo a celú spoločnosť.

EK potvrdila regionálne rozdiely v testovaní piatakov v SR

Ak ani teraz nedôjde k potrebným zmenám kurzu v obhospodarovaní lesov prostredníctvom masívnej politickej, legislatívnej a štartovacej finančnej podpory zavádzania prírode blízkeho obhospodarovania lesov v jeho moderných podobách, vzhľadom na klimatické zmeny a tlak prostredia sa situácia lesov môže vymknúť predstavám a kontrole lesníckeho sektora, čo sa do určitej miery deje už teraz,“ zdôraznil Gogola.

Konferencia v Sliači nadviazala na podobné podujatie z roku 1956, kedy Slovenská akadémia vied spoločne s ďalšími lesníckymi inštitúciami a za účasti významných predstaviteľov európskeho lesníctva zorganizovala medzinárodné sympózium venované výberkovému hospodáreniu. Tento spôsob hospodárenia je charakterizovaný citlivým prístupom, pri ktorom sa pozornosť lesného hospodára nesústreďuje iba na lesný porast ako celok, ale na jednotlivé stromy. Takýto les je stabilnejší, lepšie plní všetky svoje funkcie a vďaka zastúpeniu stromov rôzneho veku navodzuje dojem, akoby sa v ňom ani nehospodárilo. Hnacou silou nepretržitého produkčného procesu je v ňom príroda a lesník s ňou spolupracuje s využitím poznatkov o procesoch rastu a obnovy z výskumu pralesov Slovenska.

Môže vás zaujímať

Zosnulý profesor Kothaj získal ocenenie v oblasti vedy a techniky