Jednou vetou

Envirorezort sa pripojí k oslavám Svetového dňa migrácie rýb

Vodárenské múzem, foto: BVS
V areáli Vodárenského múzea BVS v Bratislave bude v sobotu 21. apríla podujatie pre verejnosť pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb. Život migrujúcich rýb priblížia exkurzie, informačné stánky s ukážkami živých dunajských rýb, ale aj premietanie filmov a tvorivé dielne pre deti. Podujatie nadväzuje na odborný seminár „Ako opäť prepojiť rieky, ryby a ľudí“, ktorý organizuje dnes Ministerstvo životného prostredia SR s ďalšími organizáciami.

Súčasťou programu bude aj exkurzia k sprietočnenému Karloveskému ramenu a prehliadka vodárenského zdroja na ostrove Sihoť. Práve opätovné prepojenie Karloveského ramena s hlavným tokom Dunaja je pozitívnym príkladom spolupráce štátnych inštitúcií a tretieho sektora. Sprietočnením Karloveského ramena sa zlepšuje zavodnenie územia a samotné prúdenie vody prispieva aj k vyššej kvalite a výdatnosti vodárenského zdroja Sihoť. Taktiež postupne dochádza k obnoveniu pôvodnej fauny a flóry, ako aj migrácii a rozmnožovaniu rýb a vytvárajú sa tiež vhodné podmienky na hniezdenie vzácnych druhov vtákov.

Zásahy do riečnych ekosystémov za účelom získavania energie, zavlažovania alebo lodnej dopravy majú často negatívny vplyv na prírodné procesy. Predovšetkým vodné stavby na tokoch predstavujú neprekonateľné bariéry pre ryby, ktoré migrujú na svoje neresiská za účelom reprodukcie a za potravou. Hate, priehrady a stavidlá pre kontrolu prietokov tak ohrozujú prežívanie mnohých druhov rýb po celom svete, čím môže dôjsť až k ich lokálnemu alebo celosvetovému vyhynutiu.

Oslava Svetového dňa migrácie rýb sa začína 21. apríla oslavami na Novom Zélande a pokračuje v krajinách po celom svete smerom na západ, končiac oslavami na ostrove Havaj. Vyše 400 podujatí po celom svete prepája hlavná myšlienka „Spájame rieky, ryby a ľudí“ a logo Happy Fish, ktoré symbolizuje voľnú migráciu rýb medzi ich neresiskami a potravnými biotopmi.

foto: sdetmi.com

zdroj: minzp.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru