Jednou vetou

Kontrola zistila v nájme školy v Sečovciach nehospodárnosť za takmer 2 milóny

Ilustračné foto.

Foto: pixabay

Pri nájme za priestory pre elokované pracovisko v Sečovciach Spojená škola v Dobšinej v rokoch 2013 až 2018 nehospodárne vynaložila finančné prostriedky v sume 1.806.087 eur bez DPH. Potvrdila to kontrola Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (KSK). O výsledkoch kontroly, o ktorú žiadalo v auguste 2018 krajské zastupiteľstvo, predložil správu na pondelkovom rokovaní poslancov hlavný kontrolór kraja Ľubomír Hudák.

Škola tak podľa kontroly porušila zákon pri použití verejných prostriedkov, keďže uhrádzala vyššie ako obvyklé nájomné. Zároveň došlo k neoprávnenej úhrade dane z pridanej hodnoty v sume 356.215 eur prenajímateľovi, keďže nájom nehnuteľnosti bol oslobodený od DPH. Kontrola zistila aj ďalšie pochybenia a nedodržanie hospodárnosti, keď škola uhrádzala prevádzkové náklady paušálnou sumou, vypočítanou podľa prenajatej plochy a nie podľa doloženej spotreby energií.

Hlavný kontrolór konštatoval, že nájomná zmluva bola podpísaná bez schválenia v krajskom zastupiteľstve a prenajímateľ si nesplnil zákonnú povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora. „Faktúry za nájomné neboli zverejňované v zmysle infozákona na webstránke, ďalší nedostatok bol, že finančné výkazy o plnení rozpočtu boli skresľované,“ povedal Hudák. Vnútorný systém kontroly podľa neho v minulosti nefungoval a nedošlo ani k podnetu, ktorý by na nehospodárnosť upozornil príslušné orgány. Oznámenie o porušení finančnej disciplíny po kontrole dal Hudák na Úrad vládneho auditu, správa išla aj polícii v Trebišove. „V utorok (25. 6.) mám ísť na vypočutie v tejto veci na NAKA,“ dodal.

Nehospodárnosť a porušenia zákona v kauze vysokého nájomného potvrdila už predtým na škole finančná kontrola z Úradu KSK. V septembri 2018 predseda KSK Rastislav Trnka odvolal riaditeľku Spojenej školy v Dobšinej Alicu Krivanskú. V novembri sa elokované pracovisko v Sečovciach presťahovalo do nových priestorov s ročnou úsporou na nájomnom takmer 870.000 eur. Už od septembra pritom došlo k zastaveniu platieb za nájomné v pôvodných priestoroch.

Zdravotné poisťovne hovoria, že o pacienta bojujú počas celého roka

Hlavný kontrolór predložil krajským poslancom aj správu o vyžiadanej kontrole na 14 stredných, väčšinou odborných školách pod KSK, ktorá sa týkala podozrení pri zákazkách na projektové zámery a žiadosti o čerpanie eurofondov. Kontrola zistila „rizikové indikátory vo verejnom obstarávaní (majetkové alebo osobné prepojenie uchádzačov, opakovanú účasť neúspešných uchádzačov a kombináciu týchto indikátorov), ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a mohli ovplyvniť alebo obmedziť riadnu hospodársku súťaž“.

Správu o výsledkoch kontrol krajské zastupiteľstvo vzalo na vedomie. V rozprave sa poslanci pýtali, ako je možné, že k takému nevýhodnému dlhodobému nájmu pre elokované pracovisko v Sečovciach došlo, či ho kontrola nemohla odhaliť skôr, kto všetko bol za to zodpovedný a aké sú opatrenia proti opakovaniu podobného prípadu. Na kauzu upozornila v novembri 2017 vtedy nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová.

Predseda KSK Rastislav Trnka po rokovaní zastupiteľstva novinárom ukázal potvrdenie o prevzatí originálov dokladov v roku 2016 zo Spojenej školy Dobšiná s tým, že ho podpísal vedúci kontrolnej skupiny z útvaru hlavného kontrolóra KSK. Išlo podľa neho aj o faktúry za jún 2016 týkajúce sa sporného nájomného, takže útvar mal disponovať takýmito dokladmi.

Môže vás zaujímať

KOŠICE: Mesto chce počas týždňa mobility spropagovať čistú dopravu