Jednou vetou

Vodohospodári obvinenia starostov z okolia Domaše odmietajú

Domaša

TASR

Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod (SVP-OZ) Košice odmieta obvinenia zo zlého hospodárenia na vodnej stavbe (VS) Domaša, ktoré vo štvrtok (19. 9.) na tlačovej konferencii prezentovali starostovia siedmich obcí z okolia Domaše. V tejto súvislosti zvažuje podniknutie právnych krokov. Vyplýva to zo stanoviska SVP, š.p., ktoré médiám zaslal hovorca podniku Marián Bocák.

„Materiál, z ktorého vytrhli informáciu, na ktorej stavajú svoje laické názory, pochádza z roku 2013 a odvtedy, aj na základe skúsenosti z minulosti a vyhodnocovaní údajov týkajúcich sa manipulácie na vodnej nádrži, došlo v roku 2015 k zmene manipulačného poriadku,“ uvádza Bocák s tým, že odvtedy sa prevádzka VS Domaša realizuje v dvoch režimoch. „V čase od 1. apríla do 31. októbra, kedy je úroveň zaručeného odtoku Q = 4,9 m3/s a v čase od 1. novembra do 31. marca,“ vysvetlil. Od 1. 11. 2018 až do dnešného dňa sa tiež podľa jeho slov na Domaši zaviedol mimoriadny šetriaci režim.

V tejto súvislosti Bocák poukazuje na skutočnosť, že SVP je „správca vodnej nádrže a koná na základe rozhodnutia štátu prostredníctvom príslušného úradu“, ktorým je Okresný úrad v Prešove. „To, aký bude odtok z nádrže, je v kompetencii vodoprávneho orgánu a my túto skutočnosť musíme v plnej miere rešpektovať,“ uviedol Bocák.

FOTO A VIDEO: Koalícia PS-Spolu predstavila volebný program. Toto je ich Bod zlomu

Ďalším problémom, na ktorý starostovia na tlačovej konferencii poukázali, je prevádzka malej vodnej elektrárne (MVE) na vyrovnávacej nádrži Slovenská Kajňa. „O problémoch s prevádzkovaním MVE Malá Domaša naša organizácia vedela a prevádzkovateľ bol viackrát upozornený na nedodržiavanie stanoveného prietoku, na základe čoho sme v roku 2012 podali podnet na OÚ Prešov. Následne bolo začaté šetrenie, výsledkom ktorého boli prijaté nápravné opatrenia zo strany MVE, ktoré spočívali v kalibrácii riadiaceho systému MVE,“reagujú vodohospodári na názor starostov, že SVP pri prevádzke VS Domaša nezohľadňoval množstvo vody, ktoré na svoj chod MVE

Reakciou na konštatovanie starostov, že v určitom období nie je potrebné vypúšťať z vodnej nádrže žiadnu vodu, je zo strany SVP tvrdenie, že takýto postup nekorešponduje s hlavným dôvodom existencie VS, a tým je viacročné prerozdeľovanie vodných zásob. „Sanitárny odtok, ktorý je stanovený manipulačným poriadkom, slúži nielen na dotovanie priemyslu, k výrobe elektrickej energie a zabezpečeniu života v rieke pod vodnou stavbou, ale v neposlednom rade aj pre potreby čističky odpadových vôd, a teda nie je možné vodu z nádrže nevypúšťať,“ vysvetlil

V tejto súvislosti uviedol, že prioritný účel nádrže je „nadlepšovanie“ prietokov pod nádržou a protipovodňová ochrana. Rekreačné účely, o ktoré ide starostom predovšetkým, sú len sekundárnymi. Upozornil tiež, že nádrž má viacročný cyklus vyrovnania prietokov a tiež, že prítoky do nádrže sa zmenili smerom dole. Poukázal i na veľký vplyv výparu na výšku hladiny a aj na potrebu realisticky počítať s tým, že nádrž bude „priemerne raz za tri roky poloprázdna“.

SVP sa tiež ohradzuje voči tvrdeniu, že s obcami okolo VS nespolupracuje. „Naopak, mnohokrát vychádza v ústrety vo väčšej miere, ako mu to prikladá zákon. Napríklad pri spúšťaní lode na hladinu z pozemkov v správe SVP a úpravami s tým spojenými či podaní návrhu na mimoriadnu manipuláciu na vodnej stavbe, aj keď to bezprostredne situácia nevyžadovala,“ tvrdí Bocák.

V Brezovej pod Bradlom usporiadalo MO Deň Ozbrojených síl SR

V súvislosti s výhradou starostu obce Kvakovce Radovana Kapraľa, že na rozhodnutie zo strany SVP-OZ Košice vo veci projektu spevnenia pobrežia a vybudovania spevnenej plochy pre vstup záchranných zložiek do vody čaká už tri mesiace, uviedol, že ju vníma ako účelovú. „Nakoľko sa nejedná o spevnenie brehu, ako to pán starosta prezentoval, ale výstavbu nového móla pre loď prevádzkovanú obcou Kvakovce, a to si vyžaduje vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov (správca, dopravný úrad, okresný úrad) a riadnu projektovú dokumentáciu, ktorá nám bola skompletizovaná len teraz, nehovoriac o skutočnosti, že záchranné zložky majú k vodnej hladine zabezpečený prístup,“ vysvetlil Bocák.

Starostovia obcí Bžany, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša, Nová Kelča, Slovenská Kajňa a Turany nad Ondavou na tlačovej konferencii prezentovali svoje rozhodnutie požiadať ministra životného prostredia o odvolanie vedenia SVP-OZ Košice. Pripisujú mu závažné pochybenia pri správe VS Domaša. Tvrdia, že SVP-OZ Košice sa výsledkami troch štúdií vypracovaných v roku 2013 Výskumným ústavom vodného hospodárstva neriadi a manipulačný poriadok VS neaktualizuje. Na tlačovej konferencii tiež zaznela výhrada voči prístupu SVP k plánovaným investičným akciám obcí. Okrem Kvakoviec má podľa nich problémy so schválením projektu výstavby cyklochodníka od oblasti Tišava po Valkov aj obec Bžany.

Môže vás zaujímať

V tomto kraji menia cestovný poriadok a rušia až 853 spojov