Jednou vetou

Lesníci pokračujú v obnove prirodzených lesov

Ilustračné foto

foto: LESY SR

Slovenskí lesníci pokračujú v úspešnom projekte obnovy prirodzených lesov spolu s maďarskými kolegami. Týka sa to Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a v maďarskom pohorí Börzsöny a Cserhát.

Slovenskí a maďarskí lesníci spustili dvojročný cezhraničný projekt „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“. V rámci neho  zastabilizujú ohrozené lesy a prevedú ich na pôvodné, druhovo rozmanité lesné porasty. Okrem toho spropagujú miesta dobudovaním turistickej infraštruktúry v lokalite Počúvadlo a v maďarskom Romhány, čím zvýšia atraktívnosť a návštevnosť regiónu. Do projektu plánujú investovať  778 106,52 eur. 85 percent plánovaných prostriedkov bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prvoradým cieľom lesného hospodárstva je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, aby sa v danej oblasti udržali vlastnosti lesného ekosystému.  Ide hlavne o zachovanie vlastností pôdy, štruktúry a dynamiky lesných ekosystémov, čo zabezpečí trvalé plnenie všetkých funkcií lesov.

Prirodzené zmladenie duba, zdroj: Lesy SR | foto: Lesy SR

Práve premenou poškodených a zanedbaných porastov sa zabezpečí zachovanie a rozvoj lesných zdrojov.Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie atraktivity prihraničného prírodného územia so zvýšením návštevnosti cez obnovu prírodných hodnôt. To sa dosiahne trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov cestou stabilizácie ohrozených porastov a ich premenou na porasty zložené z viacerých pôvodných druhov drevín tak, aby spĺňali všetky funkcie lesov pre rôzne cieľové skupiny“, vysvetľuje generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Marian Staník.

Cieľom je lesy pestovať a chrániť

V pôvodnom zložení lesa na území Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny sa výrazne zmenšilo zastúpenie hlavných listnatých drevín ako buk či dub. Vysoké stavy raticovej zveri, ktoré tu majú ideálne životné podmienky, spôsobujú sústavné poškodzovanie mladých lesných porastov. Na niektorých miestach sú nárasty duba a buka poškodené do takej miery, že ich začali prerastať iné dreviny. Potenciál na obnovu pôvodných lesných porastov tu ale je, pretože na spomínanom území sa nachádza kvalitný ekotyp duba a buka. „Naším cieľom je pestovať a chrániť stabilitu, silu a výkonnosť prirodzených lesov. Stabilizovať rovnorodé rovnoveké ohrozené porasty a postupne ich prebudovať na zmiešané drevinovo pestré, výškovo a hrúbkovo diferencované ekologicky stabilnejšie porasty“, dodáva Marian Staník.

Mladý jedinec duba, zdroj: Lesy SR | foto: Lesy SR

Aké konkrétne opatrenia prispejú k ochrane mladých stromov?

Lesníci v štyroch lesných správach v Štiavnických vrchoch a na Krupinskej planine povyžínajú plochu 109,32 hektára, čím ochránia približne 776 600 kusov mladých stromov. Postavia nové oplotenie, vysekajú kry, odstránia nežiadúce dreviny. Tým sa zlepší zdravotný stav ekologicky stabilných lesných ekosystémov, čo je základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia.

Súčasťou projektu je aj obnova lesníckeho náučného chodníka Počúvadlo – lokalita Lipová

Cieľom rekonštrukcie lesníckeho náučného chodníka je informovať návštevníkov o danej lokalite a zvýšiť počet zaujímavostí a množstvo ponúkaných programov. Taktiež vytvára podmienky pre voľnočasové aktivity.

Výsledkom celého projektu bude ochrana a obnova biotopov, revitalizácia súčasného stavu vymedzených území, vytváranie pôvodných spoločenstiev, ich zachovanie, zabezpečenie podmienok na reprodukciu pôvodných druhov drevín na ploche viac ako 1 000 ha. V rámci projektu vznikne aj 3,8 km dlhá „zelená cesta“.

zdroj: Lesy SR

Môže vás zaujímať

Ľadovým expresom v aktuálnej sezóne cestovalo viac ako 960 návštevníkov