Jednou vetou

Na majetok Majáka je vyhlásené konkurzné konanie

Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Priatelia Pavla Ruska vznikol dlh vo výške 600.000 eur.

Foto: TASR

Na majetok neziskovej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste vyhlásil súd konkurzné konanie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková i hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Ide o majetok organizácie, ktorá v minulosti vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi a obetiam domáceho násilia.

Mestská časť sa o konkurznom konaní dozvedela z Obchodného vestníka. „Dozvedeli sme sa to z vestníka. Detaily nevieme, ani v akej veci sa vedie konkurzné konanie,“ uviedla Gubková. Podľa Adamčiaka bol na Okresný súd Bratislava I. podaný veriteľom návrh na vyhlásenie konkurzu 16. februára. „Uznesením zo dňa 28. 3. 2018 v zmysle paragrafu 14 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii súd začal konkurzné konanie proti dlžníkovi – Maják Nádeje,“ skonštatoval Adamčiak. Podľa ustanovení daného zákona súd v vo veci ďalej postupuje.

Okresný súd Bratislava I. ešte vlani v októbri rozhodol o definitívnom zastavení exekúcie budovy na Karpatskej ulici, keď nadobudlo právoplatnosť jeho uznesenie, voči ktorému sa v zákonnej lehote nikto oprávnený neodvolal. Predmetná budova tak zostala v majetku Majáka nádeje, ktorého je mestská časť likvidátorom. Nezisková organizácia je síce od leta 2016 zrušená, spoločnosť je ale potrebné zákonne zlikvidovať. Zároveň je potrebné vyriešenie dlhov voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory. Bývalá organizácia dlhuje napr. hlavnému mestu, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Západoslovenskej energetike, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni a ďalším poisťovniam.

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi a obetiam domáceho násilia. Majetkovým vkladom mestskej časti do projektu bola budova na Karpatskej ulici, ktorá ju organizácii predala v roku 2002 za symbolických vtedajších 100 korún, avšak s predkupným právom zapísaným na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Partnerom v projekte bolo občianske združenie Priatelia, teda bývalá Nadácia Markíza. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Pavla Ruska však časom vznikol dlh vo výške 600.000 eur, vyčíslila mestská časť, ktorá hovorí aj o ďalších neoprávnených výdavkoch a defraudácii peňazí. Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Bratislavský Krajský súd neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie a Okresný súd rozhodol o zastavení exekúcie.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru