Jednou vetou

Odkalisko v Poši funguje bez platného povolenia, oznámili starostovia

Výpust odkaliska v Poši do Kyjovského potoka

foto: TASR - Roman Hanc

Odkalisko Poša využíva spoločnosť TP2 sídliaca v areáli bývalého podniku Chemko Strážske od roku 2017 bez platného povolenia. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci určenia povinnej osoby, ktoré na tlačovej konferencii vo štvrtok prezentovali starostovia dotknutých obcí z okolia odkaliska.

Ako sa v rozhodnutí uvádza, spoločnosť TP2 nemala na osobitné užívanie vôd – „vypúšťanie odpadových vôd cez Kyjovský potok do vodného toku Ondava“, povolenie ani medzi rokmi 2008 a 2012. „Je to pre nás prekvapujúce, pretože neviem, ako sa v dnešnej spoločnosti a pri tak závažnej environmentálnej záťaži, akou je odkalisko Poša, niečo také môže diať. Som presvedčený o tom, že o tom štátne orgány vedia,“ povedal starosta obce Poša Tadeáš Malý.

Slovenská Amazónia ožíva vďaka vodohospodárskym opatreniam

Odkalisko s rozlohou 32 hektárov v súčasnosti podľa jeho ďalších slov obsahuje približne 2 mil. metrov kubických toxického odpadu, pričom hlavným kontaminantom má byť arzén. „Za určitých podmienok môže ročne do Ondavy vytiecť až 320 kilogramov arzénu,“ uviedol Malý opierajúc sa o štúdiu, ktorú v odkalisku vykonala Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2008 a 2009.

Aj keď sa starostovia dotknutých obcí dosiaľ o presnom zložení vypúšťaných látok aj napriek opätovným snahám nedozvedeli, majú za to, že v odkalisku sú prítomné aj polychlórované bifenyly (PCB). Majú o tom svedčiť výsledky prieskumných vrtov až do ílovitého podložia odkaliska. „Tieto ílovité podložia nie sú izoláciou, aby sa škodlivé látky nedostali do podzemných vôd, ktoré v tomto prípade majú juho – juhozápadný smer prúdenia a dostávajú sa do Východoslovenskej nížiny,“ tvrdí Malý.

Jeho slová potvrdila i starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská. „Na dne odkaliska nie je žiadna izolácia. Čistilo sa tu kadečo bez akýchkoľvek kontrol, bez akýchkoľvek povolení. Tým, že tam nie je žiadna izolácia, čo pustia, to ide do podzemných vôd, do pôdy. Ohrozenie obyvateľstva je enormné,“ povedala s tým, že v ohrození zdravia je podľa jej odhadov približne 10.000 obyvateľov žijúcich od obce Nižný Hrabovec smerom na juh.

MŽP spustilo podporu budovania verejných kanalizácií a vodovodov

„Dnes nikto nevie, čo všetko sa tam vypúšťa. Ak teda nemá spoločnosť, ktorá prevádzkuje odkalisko platné povolenie na vypúšťanie vôd, kto robí a akú kontrolu robí nad tými vodami, ktoré končia až v Ondave po tom, čo vytečú z odkaliska cez Kyjovský potok?“ pýtal sa starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák s tým, že štátnu kontrolu považujú za jednu z priorít pri probléme odkaliska. Ďalšou je, ako sa starostovia zhodli, urýchlene prevádzku odkaliska v Poši ukončiť.

Či a kedy sa tak stane, je otázne. Kým od roku 2008 je povinnou osobou environmentálnej záťaže odkaliska v Poši podľa rozhodnutia spoločnosť TP2, za obdobie rokov 1983 až 2003 okresný úrad konanie vo veci určenia povinnej osoby zastavil. „Povinnú osobu nemožno tiež určiť, ak je právny nástupca v likvidácii resp. v konkurze,“ uvádza sa v rozhodnutí s tým, že bývalý prevádzkovateľ odkaliska Chemko Strážske je v likvidácii.

Podľa zákona o environmentálnych záťažiach vstupuje v takomto prípade do procesu vláda SR, ktorá má rozhodnúť, ktoré ministerstvo na seba úlohu povinnej osoby prevezme. „V súlade s uvedeným správny orgán určil lehotu na predloženie plánu prác do jedného roka od rozhodnutia vlády SR,“ načrtol najbližší časový rámec ďalších krokov pri riešení problému odkaliska v Poši Okresný úrad Prešov.

FOTO: Vodohospodári predpokladajú, že z Ružína vytiahnu viac odpadu ako vlani

„Náš cieľ je zastaviť jeho činnosť, teda aby do odkaliska nič nepritekalo, ale aby z odkaliska ani nič nevytekalo. Po druhé samotná sanácia odkaliska,“ uzavrel stretnutie Fenčák s tým, že kompromis sa podľa jeho slov v súčasnosti snaží nájsť i TP2. Ako však nasvedčuje pracovné stretnutie na pôde ministerstva životného prostredia, využívanie rieky Laborec na vypúšťanie odpadu z areálu Chemka Strážske do úvahy nepripadá a i v budúcnosti bude TP2 využívať na tieto účely vodný tok Ondavy.

Spoločnosť TP2 prostredníctvom svojho vlastníka, spoločnosti Energochemica v reakcii na informácie vyplývajúce z rozhodnutia správneho orgánu uviedla, že sa k nim vyjadrí po „starostlivej analýze“. Následne rozhodne i o svojom ďalšom postupe.

MŽP SR: Riešenie odkaliska v Poši patrí medzi priority

Riešenie environmentálnej záťaže odkaliska v Poši patrí medzi priority envirorezortu. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu ministerstva životného prostredia (MŽP) Tomáša Ferenčáka v súvislosti s rozhodnutím správneho orgánu vo veci určenia povinnej osoby, ktoré vo štvrtok predstavili starostovia dotknutých obcí.

„Rozhodnutie o určení povinnej osoby v súčasnosti ešte nie je právoplatné, momentálne plynie 15-dňová lehota na prípadné odvolanie niektorého z účastníkov konania. Ministerstvo nie je účastníkom konania v prvom stupni, v prípade podaného odvolania voči rozhodnutiu bude rozhodovať v druhom stupni,“ uviedol Ferenčák s tým, že aj napriek tomu sa envirorezort vo veci „intenzívne angažuje“ už aj v súčasnosti. Podľa jeho ďalších slov ministerstvo zabezpečí podrobný geologický prieskum daného územia prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. S prácami by sa malo začať, ako ďalej uviedol, začiatkom roku 2020. Výsledkom prieskumu má byť zistenie, či a aké znečisťujúce látky sa v odkalisku nachádzajú.

Poslanci Európskeho parlamentu odhlasovali vyhlásenie stavu klimatickej núdze

„Cieľom ministerstva je, aby sa lokalita mohla celá rekultivovať. Aj preto zástupcovia ministerstva iniciovali stretnutie so všetkými dotknutými subjektmi, aby hľadali riešenie na úplné odstavenie celého odkaliska. V súčasnosti sa v spolupráci s dotknutou spoločnosťou, príslušným okresným úradom a vodohospodármi rieši aj otázka vypúšťania odpadových vôd mimo odkaliska, ako aj zneškodňovanie alebo zhodnocovanie popolčeka,“ doplnil Ferenčák rozsah angažovanosti ministerstva.

V súvislosti s absenciou povolenia „na osobitné užívanie vôd“ zo strany prevádzkovateľa odkaliska, spoločnosti TP2, uviedol, že za tento správny delikt uložil Inšpektorát životného prostredia Košice prevádzkovateľovi pokutu vo výške 41.625 eur. Ako Ferenčák doplnil, podľa envirorezortu prevádzka mala mať okrem povolenia na osobitné užívanie vôd aj integrované povolenie.

Môže vás zaujímať

Ľadovým expresom v aktuálnej sezóne cestovalo viac ako 960 návštevníkov