Jednou vetou

Petržalčania môžu požiadať o príspevok na dieťa v súkromnej škôlke

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Petržalčania, ktorí v aktuálnom školskom roku umiestnili svoje dieťa do súkromnej materskej školy, môžu opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok. Ním sa bratislavská mestská časť snaží pomôcť zákonným zástupcom, ktorých dieťa sa pre nedostatok miest nedostalo do štátnej škôlky. Žiadosti môžu podávať do 10. októbra. Vyhlásenie výzvy odsúhlasilo v pondelok miestne zastupiteľstvo. Poslanecký zbor už v polovici septembra zvýšil príspevok na 90 eur za jedno dieťa na jeden mesiac.

Finančná pomoc je limitovaná počtom 40 detí, doteraz mestská časť vyšší záujem zo strany rodičov zatiaľ nezaznamenala. Žiadosti môžu rodičia na predpísanom tlačive predkladať do 10. októbra. Žiadosti doručené pred zverejnením tejto výzvy nebudú akceptované. Žiadostiam doručeným na miestny úrad po 11. 10. bude vyhovené iba v prípade, ak počet aktuálnych prijímateľov príspevku bude menší ako 40. Samospráva zároveň upozorňuje, že vyradené z posudzovania budú žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné údaje a požadované prílohy.

Pre vianočný príspevok treba oznámiť zmenu výšky dôchodku zo zahraničia

Príspevok môže byť poskytnutý rodičovi, ktorého dieťa má trvalý pobyt v Petržalke, do začiatku školského roka dosiahne najmenej tri roky a nebolo prijaté z kapacitných dôvodov do žiadnej škôlky v pôsobnosti mestskej časti. Ďalšou z podmienok je, aby maximálny mesačný príjem domácnosti posudzovaného žiadateľa nepresiahol sumu 500 eur na osobu a aby žiadateľ nebol zároveň poberateľom príspevku na dieťa súvisiacim s jeho dlhodobým neprijatím. Finančný príspevok sa na jedno dieťa poskytuje na dobu maximálne 11 mesiacov.

Prioritou samosprávy je však zvyšovanie kapacít materských škôl. Do konca tohto roka má v pláne zvýšiť počet miest o zhruba 70, do septembra budúceho roka o 100 až 120 miest. „Hlavným cieľom je výrazné rozšírene kapacít materských škôl. Keď sa tak stane, príspevok zanikne,“ poznamenal v septembri starosta Petržalky Ján Hrčka.

Pre školský rok 2019/2020 napriek zvýšeniu počtu prijatých detí, pre chýbajúcu kapacitu materských škôl, ktorých je mestská časť zriaďovateľom, zostalo neprijatých približne 700 detí vo veku troch až päť rokov.

Môže vás zaujímať

Bez prúdu zostane vo štvrtok približne 700 odberných miest v Ružomberku