Jednou vetou

Sústredíme sa na zamestnávanie a vzdelávanie Rómov, uviedol Ravasz

Ilustračné foto

foto: TASR

Vláda SR na výjazdovom rokovaní dňa 25.6. 2019 v Stropkove vzala na vedomie "Monitorovaciu správu o plnení Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020". Správa monitoruje stav plnenia opatrení a aktivít akčných plánov stratégie za rok 2018 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia, finančného začlenenia, nediskriminácie a prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. Monitorovaciu správu, ktorú pripravuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s jednotlivými rezortmi a predkladá ministerka vnútra.

Zo 154 opatrení a aktivít, ktorých plnenie bolo určené na rok 2018, úrad splnomocnenca vyhodnotil  celkovo 85  ako „splnených“, resp. „plnených priebežne“, 54 aktivít bolo vyhodnotených ako „v riešení“ a 15 aktivít sa neplnilo.

„S plnením integračných opatrení a aktivít za minulý rok som veľmi spokojný, náš úrad má za sebou ešte lepšie výsledky, ako sme mali rok predtým. Vždy je však čo zlepšovať a už teraz na tom usilovne pracujeme“, hovorí Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Na integráciu Rómov sa vlani použilo takmer 120 miliónov eur. Ide najmä o aktivity zvyšujúce zamestnanosť a zamestnateľnosť (75 mil. eur), vzdelávacie aktivity (30 mil. eur) a oblasť bývania (7 mil. eur).

„V oblasti zamestnanosti boli podporené najmä aktivity ministerstva práce, zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti, ako aj tzv. pomocné profesie – terénna sociálna práca a komunitné centrá. Aj tieto aktivity hrali dôležitú úlohu v tom, že vidíme rekordne nízku nezamestnanosť nielen v celej krajine, ale aj priamo v rómskych komunitách“, ozrejmil Ravasz.

Zo 154 plánovaných aktivít na integráciu Rómov sa v roku 2018 plnilo 85

V oblasti školstva sa investovalo predovšetkým do zvyšovania kapacít materských škôl a príprav na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky. Prácu asistentov v školách a škôlkach, ako aj iné opatrenia zabezpečujúce lepšie výsledky detí z rómskych komunít v školskom systéme, podporili projekty ministerstva školstva a ministerstva vnútra.

Ministerstvo vnútra podporuje výstavbu infraštruktúry v rómskych komunitách. Ide najmä o materské školy, komunitné centrá, odpadové hospodárstvo a prístup k pitnej vode. Ministerstvo podporuje aj činnosť miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS), ktoré v roku 2019 fungujú už vo vyše 240 obciach“, hovorí Ravasz. V oblasti zdravia hrajú kľúčovú úlohu asistenti osvety zdravia projektu Zdravé komunity. A v oblasti kultúry nový Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

„Tieto aktivity nadväzujú na činnosť ministerstiev za predošlé roky. Ide o nástroje, ktoré sa osvedčili a  potrebujeme ich preto zachovať a posilňovať. Výsledky sú jednoznačné, aj keď ide o beh na dlhé trate. Nepotrebujeme preto vymýšľať nové prístupy, iba pracovať sústavným a systematickým spôsobom. Tiež je potrebné zabezpečiť synergiu medzi legislatívnou činnosťou a projektmi – tie vedia byť úspešné iba ak „prichádzajú“ do pripraveného legislatívneho priestoru“, dodal.

Hlavným zámerom Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 je zastaviť segregáciu rómskych komunít a dosiahnuť pozitívny obrat v ich sociálnom začleňovaní, ako aj zmenu postojov väčšinového obyvateľstva voči Rómom.

Môže vás zaujímať

V noci zachvátili plamene rodinný dom v Matejovciach, zranili sa dve osoby