Slovenské mestá vyhlásili vojnu grafitom! Ako sa im darí?

Grafity, koláž: hlavne.sk
Pre niekoho umenie, pre iného vandalizmus: grafity! Stretávame sa s nimi na každom kroku. Väčšinu z nás počarbané budovy dokážu poriadne vytočiť, hlavne ak sú čerstvo vymaľované. Redakcia hlavné.sk sa pozrela na to, ako a či sú mestá úspešné pri odstraňovaní nelegálnych grafitov. Svoj názor na tento problém môžete vyjadriť aj v ankete pod článkom.

Bratislava tento rok vyčlenila na odstraňovanie nelegálnych grafitov 150-tisíc eur. Prvých takmer 27-tisíc eur prerozdelila medzi deviatich žiadateľov. Využiť ich môžu majitelia a správcovia nehnuteľností. V roku 2016 príspevok na odstraňovanie grafitov využilo 60 žiadateľov, z celkovej sumy 150-tisíc eur využili 90-tisíc.

Ako bojujú proti grafitom iné mestá?

Napríklad také Košice na ich odstraňovanie nemajú vyčlenené financie. Dôvody sú nasledovné: Väčšina nehnuteľného majetku mesta je v prenájme právnických a fyzických osôb, mestských obchodných spoločností, alebo je zverená do správy mestských rozpočtových, príspevkových organizácií či mestských častí. Na základe zmluvných podmienok je povinnosťou nájomcov a správcov starať sa o prenajatý, resp. zverený majetok, udržiavať ho v prevádzkyschopnom stave, realizovať bežné opravy a údržbu tohto majetku na vlastné náklady.

Opravy nehnuteľností resp. rekonštrukcie nehnuteľností í väčšieho rozsahu sa dojednávajú v zmluvách individuálne väčšinou vtedy, ak ide o dlhodobejšie užívanie nehnuteľného majetku a nájomca resp. správca realizuje aj odpisy tohto majetku. Z uvedeného vyplýva, že mesto Košice má zmluvne vyriešený problém odstraňovania prípadných grafitov na nehnuteľnostiach, nakoľko je táto povinnosť prenesená na nájomcov, resp. správcov nehnuteľností.

„Čo sa týka odstraňovania grafitov na cudzom majetku, toto je v kompetencii vlastníkov nehnuteľností“, povedala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová. Mesto nemôže v zmysle zákona o obecnom zriadení a majetku obcí vynakladať finančné prostriedky na opravu cudzieho majetku. Jediným možným spôsobom by bolo poskytnutie dotácie na základe žiadosti“.

zdroj: www.odstranenie-grafitov-kosice.sk

Niekedy je ťažko sprejerov chytiť pri čine, keďže konajú organizovane. Niektorí to robia ako adrenalínový šport, snažia sa pomaľovať-poškodiť čo najväčšiu plochu, na čo najviditeľnejšom mieste.

„Spôsobenú škodu si vlastník nehnuteľnosti vymáha v občianskoprávnom konaní na príslušnom súde“, dodala Šnajdárová. Páchateľovi takéhoto trestného činu, hrozí pri dokázaní viny trest odňatia slobody až na jeden rok a závažnejším spôsobom konania až na desať rokov a samozrejme uhradenie spôsobenej škody na cudzom majetku.

V Banskej Bystrici dávajú priestor talentovaným sprejerom

Mesto vyčlenilo na grafity  priestor v podchode v Kapitulskej ulici alebo na Hronskom predmestí. Ostatné je v réžii majiteľov budov a nehnuteľností, ktorí im dávajú na „sprejovanie“ súhlas. V mestskom rozpočte nemá vyčlenené finančné prostriedky konkrétne na odstraňovanie grafitov. Využíva na to financie určené na údržbu majetku.

„Grafity alias znečisťovanie hnuteľných alebo nehnuteľných vecí, pokiaľ taká činnosť nie je povolená vlastníkom veci a teda legitímnym konaním sprejera, je hodnotené ako nezákonný skutok, deliktuálne konanie opísané v Trestnom zákone ako trestný čin podľa § 246, ktorého sa dopustí ten kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou,“ povedal  zástupca náčelníka MsP Pavol Slovák.  Na území mesta Banská Bystrica pôsobia dve policajné zložky a to štátny Policajný zbor, ktorý má v náplni práce primárne odhaľovať a objasňovať trestnú činnosť páchanú na území nášho mesta a samosprávou zriadená Mestská polícia v Banskej Bystrici, ktorá v zmysle zákona o obecnej polícii spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou.“

Grafity, zdroj: bystricoviny.sk

V prípade, že ľudia zavolajú mestských policajtov na miesta, kde dochádza k poškodzovaniu fasád, MsP tam posilní kontroly. Keďže ale mestskí policajti nesmú vykonávať službu na verejnosti v civile, rovnošata minimalizuje úspešnosť ich zákrokov.

Ani Nitra nevyčleňuje na odstraňovanie čarbaníc špeciálne prostriedky

Mesto ich odstraňovanie vykonáva v rámci prostriedkov vyčlenených na čistenie mesta v rámci Strediska mestských služieb. Nemá ani špeciálne zariadenie na ich odstraňovanie, túto službu rieši cez externé spoločnosti.Najväčší problém s grafitmi máme hlavne na toaletách pri Hlavnej mestskej tržnici . Sú tam použité farby, ktoré sú odolné na nami používané technológie, ale veríme, že aj tie sa časom budú vyvíjať v náš prospech. Rovnako vyčlenenie legálnych plôch na tieto aktivity uberú z plôch v centre mesta„, povedal pre hlavné.sk Pavol Jakubčin z Mestského úradu Nitra.

Grafity, výpadovka z Nitry, zdroj: nitralive.sk

Za legálne grafity steny považujeme plochy na Drážovskej ceste, popri výpadovke R1 na Bratislavu a stenu/oporný múr na Novozámockej ul., pod Krčméryho školou. Tieto plochy boli opakovane povoľované v rámci grafiti ad-hoc akcií, rovnako aj celoročne, a boli takto komunikované i s mestskou políciou“dodal Jakubčin.

Mestská polícia v Nitre nevie úspešnosť boja proti grafitom štatisticky vyhodnotiť. No podľa náčelníka mestskej polície v Nitre Erika Duchoňa sa už v meste nenachádza také množstvo nepovolených grafitov, ako v minulosti. „Určite je to výsledok aj našej kontrolnej činnosti, všímavosti samotných občanov, ktorým nie je ľahostajné estetické vnímanie svojho mesta a túto činnosť dokážu oznámiť, prípadne osoby z miesta svojpomocne vypudiť, ale aj zodpovedných na mestskom úrade, ktorí sa pričinili o vytvorenie miest, ktoré boli určené a poskytnuté uvedenej skupine občanov.“

V uplynulom roku registruje MsP Nitra niekoľko telefonických oznamov, ale priamo na mieste už mestskí policajti nikoho nepristihli. V dvoch prípadoch sme páchateľov stotožnili a spolu s vyhotovenou dokumentáciou odstúpili PZ SR, “ dodal Duchoň.

Prepáčte, ale momentálne neexistujú žiadne ankety.

Môže vás zaujímať

V Košickom kraji otvoria prvý flowtrail pre cyklistov