Jednou vetou

SNSĽP sa zaoberá problematikou segregácie na školách, najnovšie v obci Ostrovany

Ilustračné foto

TASR

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) sa zaoberá problematikou segregácie na školách. Najnovšie v obci Ostrovany v okrese Sabinov, kde v súčasnosti vzniká škola, ktorá má mať výlučne rómske zastúpenie, keďže sídli v blízkosti miestnej osady. Informovalo SNSĽP.

Prichádza jesenný víkend so skvelým programom!

Na segregáciu v školách upozornila Európska komisia, ktorá varovala Slovensko pred právnymi následkami segregačných praktík. Európska komisia upozorňuje najmä na výskyt tried, v ktorých je výlučne rómske zastúpenie.

Stredisko sa začalo zaoberať prípadom obce Ostrovany, kde deti, ktoré z miestnej osady pochádzajú, doteraz navštevovali provizórnu školu zriadenú v komunitnom centre. Tá však kapacitne nestačila vzhľadom na vzrastajúci počet žiakov a obec preto pristúpila k stavbe kontajnerovej školy medzi obcou a osadou.

„Už v roku 2012 totiž súd zakázal umiestňovanie rómskych žiakov do segregačných tried, no nikto zo zodpovedných inštitúcií štátnej správy a samosprávy nedal obci návod na úspešnú desegregáciu,“ uvádza SNSĽP.

Ako ďalej doplnilo stredisko, obec z technických a finančných dôvodov nemá kapacitu na to, aby zabezpečila inkluzívne triedy, ktoré by boli dostupné tak pre žiakov z majoritného prostredia, ako aj pre žiakov z rómskej etnickej menšiny.

EXKLUZÍVNE FOTO: Nový imidž exministra Maďariča. Je to vôbec on?

„Stredisko vníma negatívne následky segregačných praktík v školstve, no takisto vníma technickú a finančnú náročnosť procesov, ktoré musia obce zabezpečiť pri desegregácii. Akémukoľvek návrhu na desegregáciu musí predchádzať odborná diskusia, ktorá bude brať do úvahy technické možnosti obcí a proporcionalitu jednotlivých opatrení,“ uviedla výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová.

Ako doplnila, je dôležité, aby neboli disproporčne obmedzované práva detí na vzdelanie a aby bola zabezpečená dostupnosť týchto práv pre všetkých, bez ohľadu na ich etnický pôvod a miesto narodenia. Stredisko sa bude prípadom naďalej zaoberať a monitorovať odstraňovanie segregácie zo slovenského školstva.

Európska komisia 10. októbra oznámila, že zasiela Slovensku takzvané odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi. Odvoláva sa na smernicu EÚ o rasovej rovnosti, zakazujúcu diskrimináciu z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu vo viacerých kľúčových oblastiach života vrátane vzdelávania.

Jeseň je tu a prináša pranostiky: Poznáte tie najznámejšie?

Komisia upozorňuje na pretrvávajúci problém s neúmerným podielom rómskych žiakov zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím, prípadne vytváraním výhradne rómskych tried. Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Môže vás zaujímať

V Trnave pribudne ďalší cyklochodník s dĺžkou viac ako pol kilometra