Jednou vetou

Vláda vyčlenila pre okres Sabinov ďalší milión eur

Výjazdové rokovanie vlády SR v meste Sabinov, Prešovský samosprávny kraj 4. apríla 2018

foto: TASR

Na rekonštrukcie miestnych komunikácií, budov, chrámov, štadiónov, vybudovanie chodníkov či nových športovísk v okrese Sabinov, dnes prispela vláda SR ďalším miliónom eur z rozpočtovej rezervy vlády pre tento najmenej rozvinutý okres.

„Okres Sabinov bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený 31.decembra 2015, akčný plán bol schválený 22. augusta 2016. Predpokladaný rozpočet jeho realizácie počas rokov 2016 – 2020 je 84 mil. eur, z toho z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) takmer 42 mil. eur a regionálny príspevok takmer 4 mil. eur.“ informoval Úrad vlády.

Cieľom akčného plánu má byť do roku 2020 vytvoriť 1 115 nových pracovných miest, pričom k 5. marcu 2018 ich bolo vytvorených 762. aj táto skutočnosť prispela k zníženiu miery nezamestnanosti z 20,63% na konci roka 2015 na 12,20% na konci roka 2017.

Akčný plán okresu Sabinov podporuje celkovo 20 opatrení ako vytvorenie systému podpory rozvoja na úrovni okresu, podpory ľudských zdrojov, podpory regionálnej a miestnej ekonomiky, rozvoj dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb a v neposlednom rade rozvoj a podporu cestovného ruchu.

Okresu pomôžu aj peniaze z Nórska

„K dnešnému dňu bolo predložených na Úrad vlády SR 26 žiadostí s požiadavkou o regionálny príspevok vo výške takmer 1,15 mil. eur, z ktorých bolo 15 zazmluvnených. V rámci regionálneho príspevku boli najvyššie sumy pridelené na realizáciu stavby Domu seniorov v obci Kamenica – 150 000 EUR,  na výstavbu novej MŠ v obci Červenica – 40 000 eur, na činnosť Centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov  66 110 € a pod.“ píše sa v informačnom materiáli Úradu vlády.

Zároveň boli z jednotlivých operačných programov financovaných EŠIF a štátnym rozpočtom zazmluvnené žiadosti v celkovej výške takmer 22,3 mil. eur. V rámci nich bola najvyššia suma, viac ako 6miliónov EUR, poskytnutá na podporu výskumných a vývojových aktivít zameraných na farmaceutický priemysel, takmer 4 200 000 na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce a takmer 3 mil. eur  na podporu odpadového hospodárstva a miestnej energetiky.

Okrem týchto aktuálnych súm bol okres Sabinov v období 2015 – 2017 podporený aj z rôznych dotačných programov v pôsobnosti Úradu vlády SR, resp. programov zahraničnej spolupráce, napr. výstavba multifunkčných ihrísk  z dotačného programu podpora rozvoja športu alebo rezervy predsedu vlády SR, národnostné podujatia v rámci programu kultúra národnostných menšín, ale aj zriadenie jedného komunitného centra v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. z grantov EHP a Nórska z programu cezhraničná spolupráca bol podporený medzinárodný projekt prijímateľa  – obce Drienica – na záchranu ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách v sume viac ako 740 000 eur, ktorý sa realizoval v celom okrese Sabinov.

Informoval Tlačový odbor Úradu vlády SR

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru