Jednou vetou

Žiadosť o letné terasy v Prešove je nutné podávať 30 dní vopred

Ilustračná foto

Foto: Pixabay.com

Podnikatelia, ktorí chcú v Prešove umiestniť na mestskom pozemku letné terasy (sezónne exteriérové sedenie) pre poskytovanie služieb občanom na nadchádzajúcu sezónu, musia podať svoju žiadosť minimálne 30 dní pred požadovaným termínom užívania verejného priestranstva. Žiadosť o povolenie môžu priniesť do Kancelárie prvého kontaktu na Jarkovej ulici. Musí obsahovať situačný náčrt umiestnenia terasy a uhradený správny poplatok.

Tlačový referent mesta Milan Grejták informoval, že žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení musia mať voči mestu vyrovnané všetky pohľadávky, v opačnom prípade im radnica exteriérové sedenia nepovolí. „Pred vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii je potrebné odsúhlasiť umiestnenie a architektonické riešenie exteriérových sedení s Odborom hlavného architekta mesta Prešov. Týka sa to hlavne nových letných terás a exteriérových sedení, zvlášť v centre mesta na Hlavnej ulici,“ doplnil Grejták.

Súhlasné stanovisko Odboru hlavného architekta je podmienkou pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii alebo povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva. Samotné rozhodnutie vydá Odbor dopravy, životného prostredia, vykonávajúci kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru