Jednou vetou

OSN: Spravodlivosť a zdravie sú dve strany mince v oblasti problematiky drog

Vlajka OSN

foto: Pixabay.com

Spravodlivosť a zdravie predstavujú dve strany tej istej mince v oblasti riešenia problémov súvisiacich s drogami. Preto OSN v roku 2019 zvolila pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi, pripadajúceho na 26. júna, tému "Zdravie pre spravodlivosť a spravodlivosť pre zdravie".

Účinné opatrenia na riešenie svetového problému s drogami si vyžadujú inkluzívne a zodpovedné inštitúcie trestného súdnictva a zdravotníckych a sociálnych služieb, aby pracovali ruka v ruke s cieľom poskytovať integrované riešenia v súlade s medzinárodnými dohovormi o kontrole drog, povinnosťami v oblasti ľudských práv a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Generálny tajomník OSN António Guterres v príhovore k tohtoročnému Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi vyzdvihol komplexný prístup k danej problematike obsiahnutej v téme – Zdravie pre spravodlivosť a spravodlivosť pre zdravie -, keďže sa v nej zdôrazňuje dôležitosť zdravia, ľudských práv, inštitúcií poskytujúcich sociálne služby i trestnej spravodlivosti.

Čchü Tung-jü je novým šéfom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vyzval jednotlivcov, neziskové organizácie a súkromný sektor, aby zapojili do prezentácií a kampaní na sociálnych sieťach aj pripomienku o Medzinárodnom dni boja proti drogám a nezákonnom obchodovaní s nimi.

Osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) sa v apríli 2016 stalo dôležitou etapou v oblasti realizácie cieľov definovaných v politickej deklarácii a v Akčnom pláne o medzinárodnej spolupráci, týkajúcom sa integrovanej stratégie a vyváženého boja proti svetovej problematike zneužívania drog.

Tieto dokumenty boli schválené v roku 2009. V nich sú definované opatrenia, ktoré mali prijať členské štáty OSN, ako aj ciele v oblasti boja proti drogám na celosvetovej úrovni do roku 2019.

VZ OSN v roku 1987 rozhodlo, že Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa bude každý rok pripomínať 26. júna.

Saudská Arábia skritizovala zistenia v správe OSN o vražde Chášukdžího

Rozhodnutie o vyhlásení Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi schválilo VZ OSN 7. decembra 1987 v rezolúcii A/RES/42/112. Členovia VZ OSN tým akceptovali odporúčania delegátov Medzinárodnej konferencie o zneužívaní drog a ich pašovaní, ktorá sa konala v roku 1987 vo Viedni.

V roku 1998 VZ OSN schválilo politickú deklaráciu o globálnych problémoch vyvolaných užívaním a pašovaním drog.

Vláda Slovenskej republiky schválila 10. júla 2013 v poradí piaty koncepčný dokument Národná protidrogová stratégia na roky 2013-2020. Hlavnou úlohou stratégie je znížiť dopyt po drogách, potlačiť drogovú kriminalitu a nelegálny trh s drogami, ako aj zlepšiť šírenie výsledkov monitorovania a dôsledne ich využiť i pri tvorbe opatrení. V preventívnej oblasti ide o intenzívnejšie sústredenie sa na rizikové skupiny obyvateľov, v ktorých je najväčšia pravdepodobnosť užívania drog.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia