Jednou vetou

Súd EÚ je proti poľskému zákonu o skoršom dôchodku pre sudcov NS

Ilustračné foto

foto: TASR

Ustanovenia poľských právnych predpisov o znížení veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu sú v rozpore s právom Európskej únie. Oznámil to v pondelok Súdny dvor EÚ.

Súd so sídlom v Luxemburgu upozornil, že sporné ustanovenia porušujú zásadu neodvolateľnosti sudcov i zásadu nezávislosti súdnictva.

Vlani v apríli nadobudol účinnosť nový poľský zákon o Najvyššom súde, ktorým bol vek odchodu do dôchodku pre sudcov Najvyššieho súdu znížený na 65 rokov. Súd upozornil, že predĺženie aktívneho výkonu funkcie sudcov Najvyššieho súdu po dovŕšení 65 rokov veku je možné, aj vďaka povoleniu poľského prezidenta. Pri udeľovaní tohto povolenia však prezident nie je viazaný žiadnymi kritériami a jeho rozhodnutie nemôže byť predmetom žiadneho súdneho preskúmania.

Prvého sériového vraha v dejinách Cypru odsúdili na doživotie

Podľa tohto zákona mali sudcovia Najvyššieho súdu, ktorí dovŕšili vek 65 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona alebo najneskôr 3. júla 2018, odísť do dôchodku 4. júla 2018 okrem prípadov, keď najneskôr do 3. mája 2018 predložili potrebné vyhlásenie a osvedčenie a prezident im povolil predĺženie výkonu ich funkcie na Najvyššom súde.

Európska komisia 2. októbra 2018 podala na Súdny dvor EÚ žalobu pre nesplnenie povinnosti. Dôvodom žaloby bol názor, že Poľsko porušilo právo Únie tým, že znížilo vek odchodu do dôchodku, pričom toto zníženie uplatnilo na sudcov vymenovaných na Najvyšší súd do 3. apríla 2018, a zároveň prezidentovi republiky priznalo diskrečnú právomoc na predĺženie obdobia aktívneho výkonu funkcie sudcov Najvyššieho súdu.

Komisia na pojednávaní zdôraznila, že hoci ustanovenia zákona o Najvyššom súde napadnuté v tomto konaní boli zmenené zákonom z 21. novembra 2018, nie je si istá, či tento zákon odstraňuje údajné porušenia práva Únie, a v každom prípade naďalej existuje záujem na tom, aby Súdny dvor vydal rozhodnutie v tejto veci vzhľadom na dôležitosť, ktorú má nezávislosť súdnictva v právnom poriadku Únie.

Súdny dvor v pondelok vo svojom rozsudku pripomenul, že aj keď organizácia súdov v členských štátoch patrí do ich právomocí, stále platí, že pri výkone tejto právomoci sú členské štáty povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im vyplývajú z práva Únie.

Z toho vyplýva, že členské štáty majú povinnosť zaviesť v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, prostriedky nápravy potrebné na zabezpečenie účinnej súdnej ochrany v zmysle Charty základných práv Európskej únie.

Pompeo rokoval s kráľom Salmánom o napätí v regióne

Súdny dvor ďalej konštatuje, že nevyhnutná sloboda sudcov so zreteľom na vonkajšie zásahy alebo tlaky si vyžaduje určité záruky ochrany, napríklad ich neodvolateľnosť. Zásada neodvolateľnosti si najmä vyžaduje, aby sudcovia mohli zotrvať vo funkcii až do dovŕšenia veku povinného odchodu do dôchodku alebo do skončenia ich funkčného obdobia, ak je toto funkčné obdobie časovo obmedzené. Bez toho, aby mala absolútny charakter, môže uvedená zásada podliehať výnimkám len za predpokladu, že na to existujú oprávnené a presvedčivé dôvody a pri dodržaní zásady proporcionality.

Súdny dvor odmietol tvrdenie Poľska, podľa ktorého zníženie dôchodkového veku sudcov Najvyššieho súdu na 65 rokov vychádza z vôle zosúladiť tento vek so všeobecným vekom odchodu do dôchodku, ktorý sa vzťahuje na všetkých pracovníkov v Poľsku, a optimalizovať tak vekové zloženie členov tohto súdu.

Súdny dvor skonštatoval, že uplatnenie opatrenia znižujúceho vek odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu na sudcov, ktorí aktívne vykonávajú svoju funkciu na tomto súde, nie je odôvodnené legitímnym cieľom a porušuje zásadu neodvolateľnosti sudcov.

Môže vás zaujímať

Pri lesných požiaroch v Kalifornii zomreli traja ľudia