Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) na základe žiadosti poľovníkov, agropotravinárov a užívateľov agropozemkov a poľovných revírov, povolilo mimoriadny lov raticovej zveri.

Konkrétne jeleňa lesného, daniela škvrnitého a muflóna lesného na území Slovenska. Agrorezort povolil mimoriadny lov uvedených druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

...

Ako ministerstvo informovalo, Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, ako prvostupňové orgány štátnej správy poľovníctva, vhodným spôsobom oboznámia s týmto mimoriadnym povolením lovu užívateľov poľovných revírov vo svojej územnej pôsobnosti.

„Početné stavy jelenej, muflonej a danielej zveri na Slovensku dlhodobo prekračujú normované kmeňové stavy, čo vyplýva jednak z údajov poľovníckej štatistiky, ako aj z Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR. V dôsledku vysokých stavov zveri dochádza k obrovským škodám v poľnohospodárstve. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyčíslila škody spôsobené zverou v roku 2019 v celkovej sume viac ako 17 miliónov eur. Dochádza k významnému poškodzovaniu lesných porastov, k poškodzovaniu chránených biotopov a rastlín, ako aj k zvyšovaniu počtu kolízií so zverou v doprave,“ ozrejmil povolenie agrorezort.

Toto mimoriadne povolenie lovu sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých podľa zákona vykonáva správu na úseku poľovníctva Ministerstvo obrany SR. Žiadosť o mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri zaslali agrorezortu Slovenská poľovnícka komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice a viacerí užívatelia poľnohospodárskych pozemkov a poľovných revírov.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť